Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

 

Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - TU
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/disciplinarny_poriadok_tu_final_web.pdf

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave - TU
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rokovaci_poriadok_disc._komisie_tu_final_web.pdf

 

čl. 21 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty: Disciplinárna komisia fakulty - TU

čl. 8 Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty: Povinnosti študenta fakulty a disciplinárne opatrenia - TU

§ 72 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách: Disciplinárny priestupok - TU

 

Disciplinárna komisia Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

Predsedníčka:

Mgr. Petra Janeková

Členovia:

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

Mgr. Karin Divékyová     - študentka

Bc. Filip Tyč                    - študent

Bc. Andrej Tvarek           - študent