Témy rigoróznych prác

PDF
Tlačiť

Trestné právo

1.    Materiálny znak trestného činu a jeho význam v trestnom práve
2.    Kategorizácia trestnoprávnych deliktov
3.    Omyl v trestnom práve a trestná zodpovednosť
4.    Systém a účel trestov a ich efektívnosť v spoločenskej praxi
5.    Korupcia ako prostriedok páchania iných foriem trestnej činnosti
6.    Drogová závislosť a jej vzťah k páchaniu trestných činov krádeže
7.    Nutná obrana a jej efektívnosť v spoločenskej praxi
8.    Plnenie úloh agenta ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť
9.    Trestnoprávna ochrana proti organizovaným formám trestnej činnosti
10.  Trestnoprávna ochrana pred podvodmi
11.  Trestnoprávna ochrana pred vydieraním a hrubým nátlakom
12.  Trestnoprávna ochrana života a zdravia
13.  Proces dokazovania a jeho význam pre rozhodovanie v trestnom konaní
14.  Obhajoba v trestnom konaní
15.  Zákonnosť, práva a slobody a ich význam v trestnom konaní
16.  Meritórne rozhodnutia v konaní pred súdom
17.  Priebeh dokazovania a jeho rozsah v jednotlivých štádiách trestného konania
18.  Postavenie prokurátora v trestnom konaní
19.  Postavenie a právna ochrana svedka v trestnom konaní
20.  Súčinnosť a spolupráca orgánov činných v trestnom konaní
21.  Postavenie poškodeného v trestnom konaní
22.  Postavenie policajných orgánov v trestnom konaní
23.  Prípravné konanie a jeho vzťah k hlavnému pojednávaniu
24.  Obhliadka a jej význam v trestnom konaní
25.  Právny styk s cudzinou v trestných veciach


Kriminológia

1.    Stav, štruktúra a dynamika trestnej činnosti v SR
2.    Makroprostredie v SR a jeho možný vplyv na zločinnosť
3.    Kriminologická charakteristika osobnosti páchateľa
4.    Verejná mienka a jej možnosti v prevencii zločinnosti
5.    Hlavné smery prevencie trestnej činnosti


Kriminalistika

1.    Uplatnenie trasologických metód pri identifikácii osôb
2.    Kriminalistická antropológia v súčasnosti
3.    Moderné metódy a prostriedky kriminalisticko-technickej dokumentácie
4.    Taktické aspekty prípravy a vykonania výsluchu zranených osôb
5.    Dokumentácia priebehu a výsledkov kriminalisticko-taktických metód
6.    Taktické operácie a ich význam v kriminalistickom objasňovaní
7.    Zdroje kriminalisticky relevantných informácií v kriminalisticko-informačnom systéme
8.    Metodika vyšetrovania niektorých druhov ekonomickej trestnej činnosti
9.    Metodika vyšetrovania násilnej trestnej činnosti


Katedra akceptuje aj iné témy podľa odôvodnených návrhov uchádzačov prerokované s vedúcim katedry.