Home Katedry Ústav práva duševného vlastníctva

Ústav práva duševného vlastníctva

PDF
Tlačiť

 

aktualizované dňa: 27.3.2015

 

 

Ústav práva duševného vlastníctva vás pozýva na vedeckú konferenciu "DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO NA SLOVENSKU A V EÚ A JEHO PERSPEKTÍVA", ktorá sa uskutočnil dňa 31. marca 2015 od 9.30 h v hoteli Danube, prednášková miestnosť Panorama (5. poschodie), Rybné námestie 1, 813 38 Bratislava.

Program konferencie nájdete tu.

 

 

Ústav práva duševného vlastníctva vám dáva do pozornosti možnosť objednať si zborník vedeckých prác s názvom „Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo“ (ed. Z. Adamová), ktorý zdarma distribuuje Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta. Dielo vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a je publikované v rámci projektu VEGA č. 1/0783/13 Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti. V prípade záujmu vyplňte prosím objednávkový formulár, ktorý nájdete na https://docs.google.com/forms/d/1_0gZECufdzxFPVBR6ckf8YILgi0aPLyeZFbB1v8NywY/viewform.

 

 

Trnavská univerzita v Trnave sa prostredníctvom svojej Právnickej fakulty a jej Ústavu práva duševného vlastníctva zapojila do medzinárodného projektu CopyCamp 2014.

Medzinárodná konferencia CopyCamp 2014 s témou „Pochopenie sociálnych dopadov autorskoprávnej ochrany“ („Understanding the Social Impacts of Copyright“) prináša jedinečnú príležitosť na reflexiu a vyváženú mnohostrannú diskusiu o vplyve autorskoprávnej ochrany na sociálne zmeny v globálnom meradle s osobitným zameraním na perspektívy a očakávania krajín vyšehradskej štvorky. Okrem akademickej sféry, zástupcov kultúrnych a kreatívnych sektorov, či zástupcov tretieho sektora je podujatie určené aj širšej odbornej verejnosti pohybujúcej sa v prostredí, v ktorom dochádza k stretu sociálnych a ekonomických aspektov autorskoprávnej ochrany.

Bližšie informácie sú dostupné na http://copycamp.pl/en/info/what/.

Tento, v poradí už tretí ročník medzinárodnej konferencie CopyCamp sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2014 vo Varšave (Kino Praha).

Jednou z hlavných prednášajúcich je aj riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Partneri a hlavní prednášatelia: http://copycamp.pl/en/info/visegrad/.

Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom (o fonde bližšie na http://visegradfund.org/).

alt

 

 

 

DÁVAME DO POZORNOSTI


Ústav práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. sprostredkoval uzavretie Memoranda o spolupráci v oblasti práva priemyselného vlastníctva medzi Trnavskou univerzitou v Trnave, Právnickou fakultou a Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Účelom Memoranda je vymedzenie rámca spolupráce pri rozvoji práva duševného vlastníctva v oblasti práv priemyselného vlastníctva, vzdelávania a výchovy právnikov so zameraním na právo duševného vlastníctva, a to napríklad formou odborných stáží za účelom praktickej prípravy v oblasti práva priemyselného vlastníctva, organizovaním spoločných odborných konferencií, seminárov a odborných konzultácii, či výmenou informácií a poznatkov v oblasti práva duševného vlastníctva.

 

 

VEDECKÉ A ODBORNÉ PODUJATIA

 

Trnavská univerzita v Trnave sa prostredníctvom svojej Právnickej fakulty a jej Ústavu práva duševného vlastníctva podieľala, spoločne s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, na organizácii medzinárodnej konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl VI., ktorá sa uskutočnila dňa 13. novembra 2014 v priestoroch fakulty. Bližšie informácie nájdete tu.

 

Ústav práva duševného vlastníctva zorganizoval vedecký seminár "KREATÍVNY PRIEMYSEL A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO", ktorý sa uskutočnil dňa 21. mája 2014 od 9.30 h v Malom kongresovom centre, VEDA – vydavateľstvo slovenskej akadémie vied. Bližšie informácie nájdete tu.

 

Ústav práva duševného vlastníctva zorganizoval workshop „Ochrana duševného vlastníctva a osobných údajov na internete“, ktorý sa uskutočnil v rámci ELSA DAY 2014 dňa 5. marca 2014 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Viac informácií nájdete tu.

 

Ústav práva duševného vlastníctva dáva do pozornosti  workshop  „Evropské autorské právo - problémy a výzvy 2014“, ktorý sa uskutočnil dňa 26. februára 2014 na Právnickej fakulte MU, miestnosť č. 109, Veveří 70, Brno. Viac informácií nájdete tu.

 

Ústav práva duševného vlastníctva zorganizoval odborný seminár CREATIVE COMMONS NA SLOVENSKU, ktorý sa uskutočnil dňa 20. novembra 2013 v priestoroch KC Dunaj v Bratislave. Bližšie informácie nájdete tu.

 

Ústav práva duševného vlastníctva zorganizoval odborný seminár CREATIVE COMMONSA ICH VÝZNAM PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV, ktorý sa uskutočnil dňa 11. novembra 2013 na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte. Bližšie informácie nájdete tu.

 

European Academy of Law and ICT (navštívte: http://lawandict.eu/) organizovala i v roku 2013 letnú školu so zameraním na európske právo informačných technológií, ktorá sa konala 4. až 10. augusta 2013 v Reichenau / Rax v Rakúsku. European Academy of Law and ICT aj tento rok ponúkla študentom našej fakulty štipendium.

 

Dňa 10. apríla 2013 sa v malom kongresovom centre, VEDA – vydavateľstvo slovenskej akadémie vied konal III. Česko-Slovenský vedecký seminár o autorskom práve pod názvom „Nová koncepcia autorského práva“, ktorý organizoval Ústav práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Program podujatia nájdete tu.

 

V dňoch 30. 11. a 1. 12. 2012 sa na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne konal v poradí už desiaty ročník medzinárodnej konferenecie Cyberspace 2012. Bližšie informácie nájdete na http://cyberspace.muni.cz/english/index.php.

 

Dňa 22.11.2012 sa v Banskej Bystrici na pôde Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky konal špecializovaný seminár na tému „Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes“, na ktorom vystúpila aj JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Bližšie informácie nájdete na: http://www.upv.sk/swift_data/source/images/novinky/2012/10/PROGRAM_def_u.pdf.

 

Ústav práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 7. novembra 2012 zorganizoval odborný seminár „Záverečné a kvalifikačné práce a autorské právo“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch knižnice Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Bližšie informácie nájdete tu.

 

V dňoch 4. – 5. 10. 2012 sa uskutočnila konferencia Slovenskej advokátskej komory „XVIII. Slovenské dni práva“ s osobitnou časťou venovanou téme„Zdieľanie dát na internete“, ku ktorej vystúpili aj prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Bližšie informácie nájdete na: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/spravy/proxy/select/113/display.

 

Dňa 2.10.2012 sa na pôdeCentra vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnila prezentácia najnovšej spoločnej publikácie členov Ústavu práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. a JUDr. Antona Škreka, PhD. „Autorské právo v školách“, ktorá je doposiaľ šírená on-line (http://www.eaktovka.sk/catalogue/view/autorske-pravo-v-skolach).

 

Ústav práva a technologií Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v dňoch 20. - 21. 9. 2012 na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne usporiadal IV. českú konferenciu venovanú právu informačných a komunikačných technológií a právnej informatike „České právo a informační technologie“. Bližšie informácie nájdete na: http://cpit.law.muni.cz/content/cs/.

 

V dňoch 20. - 21. 9. 2012 prebehla na pôde našej fakultymedzinárodná vedecká konferencia "Trnavské právnícké dni" s témou "Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi". Aj v tomto roku konferencia otvorila aj samostatnú sekciu práva duševného vlastníctva s témou "Duševné vlastníctvo a hranice jeho ochrany v digitálnom veku" Program sekcie práva duševného vlastníctva nájdete tu.

 

European Academy of Law and ICT (navštívte: http://lawandict.eu/) zorganizovala v roku 2012 letnú školu so zameraním na európske právo informačných technológií, ktorá sa konala 5. až 11. augusta 2012 v Reichenau / Rax v Rakúsku. European Academy of Law and ICT tento rok udelila študentom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 5 štipendií na túto letnú školu.

 

Členovia Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie „Olomoucké právnické dny“ organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. mája 2012. V tomto roku konferencia po prvý krát otvorila aj samostatnú sekciu práva duševného vlastníctva, na ktorej so svojím príspevkom vystúpila aj riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU. Viac informácií nájdete na: http://www.opdny.upol.cz/.

 

Dňa 26. apríla 2012 sa riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU aktívne zúčastnila konferencie „Duševné vlastníctvo na Slovensku XII“ organizovanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva v ÚPV SR. Bližšie na: http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/images/novinky/2012/03/SDDV2012web_A5.pdf.

 

V dňoch 2. a 3. apríla 2012 sa riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU aktívne zúčastnila medzinárodnej konferencie „Privacy in the Workplace“ organizovanej Právnickou fakultou Univerzity v Pécsi (Maďarsko) a Univerzitou Georga-Augusta (Nemecko). Bližšie na: http://pawproject.eu/en/international_conference.

 

 

Z AKTIVÍT ÚSTAVU PDV

Dňa 19. mája 2012 zorganizoval Ústav práva duševného vlastníctva PF TU seminár pre všetkých študentov doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave s nasledovným programom:

- písanie vedeckých prác (metodológia, výber a použitie metód)

- správne citovanie, vedecké nadväzovanie

- publikovanie, vrátane licenčnej zmluvy na vydanie diela

- autorské právo a vedecká tvorba

- plagiátorstvo

- školské dielo

- autorskoprávna ochrana.

Vzhľadom na záujem doktorandov Ústav práva duševného vlastníctva PF TU zorganizuje podobné podujatie aj v zimnom semestri akademického roka 2012/2013.

 

 

NOVÉ PUBLIKÁCIE Z OBLASTI PDV 

V apríli 2012 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. vydalo knihu: Právo duševného vlastníctva, autorov: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Renáta Bačárová, PhD., JUDr. Peter Molnár, PhD., JUDr. Eduard Szattler.

Vojčík, P., Adamová, Z., Bačárová, R., Molnár, P., Szattler, E. Právo duševného vlastníctva. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 480 s.

Navštívte: http://www.alescenek.cz/novinka-pravo-dusevneho-vlastnictva.

 

Sledujte „Aktuálne z autorského práva“ od JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. v časopise Duševné vlastníctvo (navštívte http://www.upv.sk/?dusevne-vlastnictvo).

 

 

aktualizované dňa: 26.02.2012

Ďalšia vedecká spolupráca

Člen Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU v Trnave JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. ukončil ku dňu 26. 2. 2012 svoje pôsobenie na Právnickej fakulte TU v Trnave a prijal miesto odborného asistenta na Katedre obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

dátum vloženia príspevku: 26.02.2012

 

Výročná správa činnosti Ústavu práva duševného vlastníctva za rok 2011

Pozri: tu

dátum vloženia príspevku: 23.02.2012

 

Rozhovor so Zuzanou Adamovou

Pozri: tu

dátum vloženia príspevku: 14.01.2012

 

Nové publikácie (Duševné vlastníctvo)

Editoriál: Fenomén tvorby práva. In Duševné vlastníctvo. č. 4/2011, s. 3 (Zuzana Adamová)

Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo. č. 4/2011, s. 19-20 (Zuzana Adamová)

Čítajte na: http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_1104.pdf

dátum vloženia príspevku: 06.01.2012

 

Creative Commons Salon

16. decembra 2011 sa v Prahe uskutočnil Creative Commons Salon. Programu sa aktívne zúčastnila aj JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Pozri: tu

dátum vloženia príspevku: 06.01.2012

 

Otvorené nápady pre Slovensko

V dňoch 17. - 18. decembra 2011 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná diskusia Otvorené nápady pre Slovensko. Témy o verejných licenciách sa zúčastnila aj JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Pozri: tu

dátum vloženia príspevku: 06.01.2012

 

Cyberspace

V dňoch 25. - 26. novembra 2011 sa v Brne uskutočnila IX. medzinárodná konferencia Cyberspace, ktorú zorganizovala Právnická fakulta Masarykovej univerzity v spolupráci s Fakultou sociálnych štúdií. Konferencie sa aktívne zúčastnila aj riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

dátum vloženia príspevku: 29.11.2011

 

Prezentácia novej publikácie

BÁRÁNY, E. a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011, 433 s. - článok na tému vzťahu hodnôt a práva napísal Marián Kropaj. Úvodné slová k Otvoreniu vedeckej konferencie (s. 14 - 17) vyslovil zakladateľ Ústavu práva duševného vlastníctva a súčasný riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. Viac o jeho vedeckom a pedagogickom pôsobení: http://www.usap.sav.sk/index.php?id=svidron

dátum vloženia príspevku: 29.11.2011

 

Vedecké prednášky honorárneho konzula na Slovensku 

 Dňa 21.11.2011 sa na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnili vedecké prednášky honorárneho konzula pre Slovenskú republiku Stevena E. Zlatosa. Dopoludňajšia prednáška bola zameraná na všeobecné aspekty amerického právneho systému a bola určená pre všetkých študentov a pedagógov. Nakoľko pán honorárny konzul pôsobí aj ako patentový zástupca, druhá prednáška sa konala počas prednášok z predmetu Právo duševného vlastníctva. Prednášky sa uskutočnili v anglickom jazyku.

Pozvánka

Životopis Stevena E. Zlatosa

dátum vloženia príspevku: 29.11.2011

 

Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl III.

Dňa 10.11.2011 sa na Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila medzinárodná konferencia Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl III. Na konferencii sa aktívne zúčastnili aj členovia Ústavu PDV Z. Adamová a E. Szattler.

dátum vloženia príspevku: 29.11.2011

 

Creative and Knowledge Society

Ústav práva duševného vlastníctva dáva do Vašej pozornosti časopis Creative and Knowledge Society, ktorý sa venuje aj otázkam práva duševného vlastníctva.

dátum vloženia príspevku: 24.10.2011

 

Prezentácia novej publikácie

JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kol.: Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného. 2 vydanie. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 256 s. - širšie hodnotové a interdisciplinárne otázky občianskeho práva, niektoré kapitoly k všeobecnej časti občianskeho práva a vecných práv napísal Marián Kropaj.

 

dátum vloženia príspevku: 13.10.2011

 

Nové publikácie (Duševné vlastníctvo)

Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo. č. 3/2011, s. 21-22 (Zuzana Adamová)

Inštitút práva duševného vlastníctva v Krakove. In Duševné vlastníctvo. č. 3/2011, s. 23-25 (Marián Kropaj)

dátum vloženia príspevku: 13.10.2011

 

Obhajoby dizertačných prác doktorandov súvisiacich s Ústavom práva duševného vlastníctva PF TU

Dňa 21. septembra 2011 o 12:30 sa na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnila v zasadacej miestnosti "Collegium novum" verejná obhajoba dizertačnej práce interného doktoranda JUDr. Mgr. Mariána Kropaja na tému: Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva. Oponentské posudky k dizertačnej práci napísali:

prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem - Katedra pastorálnych odborov a právnych vied Katolíckej teologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Pozri: tu

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Pozri: tu

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. - Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Dňa 21. septembra 2011 o 14:30 sa na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnila v zasadacej miestnosti "Collegium novum" verejná obhajoba dizertačnej práce externej doktorandky Mgr. Barbory Králičkovej na tému: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Oponentské posudky k dizertačnej práci napísali:

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. - Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Pozri: tu

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. - Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave. Pozri: tu

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - Ústav práva duševného vlastníctva Trnavskej univerzity v Trnave.

Verejné obhajoby sa konali za účasti školiteľa obidvoch doktorandov - prof. JUDr. Jána Švidroňa, CSc., bývalý riaditeľ Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU, súčasný riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. Pozri: tu

Predsedom odborovej komisie v prípade obidvoch obhajob bol doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. a ďalšími prítomnými členmi odborovej komisie boli doc. JUDr. Miroslav Freund, CSc., JUDr. Ivica Hodálová, PhD. a JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Obidvaja doktorandi obhájili svoje dizertačné práce a následne im bol udelený akademický titul PhD. (lat. "philosophiae doctor").

dátum vloženia príspevku: 24. 09. 2011

 

Creative Commons Global Summit

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. sa v dňoch 16.-18. septembra 2011 zúčastnila vo Varšave Creative Commons Global summit. Bližšie info pozri: tu

dátum vloženia príspevku: 24. 09. 2011

 

Olomoucké debaty mladých právníků 2011

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. sa v dňoch 11.-13. septembra 2011 zúčastnila v Hrubej Vode pri Olomouci V. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej právu v umení a umeniu v práve, ktorú organizovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pri príležitosti osláv 20. výročia obnovenia právnického učenia v Olomouci.

Program: tu

dátum vloženia príspevku: 14. 09. 2011

 

Ako kvalitne učiť na vysokej škole

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. v dňoch 14.-22. augusta 2011 úspešne absolvovala 9-dňové školenie rozvoja pedagogických kompetencií AKO KVALITNE UČIŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE.

Certifikát pozri: tu

Školenie zahŕňalo témy: príprava kurzu a plánovanie vyučovacej hodiny, previazanosť jednotlivých súčastí kurzu, vyučovanie v malých a veľkých skupinách, hodnotenie študentov, tútorstvo, školiteľstvo a interakcia so študentmi, reflexívnosť a inovatívnosť vo vyučovaní, vybrané prístupy k vyučovaniu orientované na študentov, akademické písanie a plagiátorstvo, motivácia študentov, informačné technológie vo vyučovaní vrátane metód alternatívneho vyučovania a právne aspekty vyučovania na vysokých školách.

Viac na:
www.crd.sav.sk

dátum vloženia príspevku: 22. 08. 2011

 

Nové publikácie (Právny obzor)

K novej úprave kolektívnej správy v ruskom autorskom práve. In Právny obzor. č. 4/2011, s. 395 - 410. Preklad B. Králičková. (Adolf Dietz)

Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo nesúvisiace vedecké podujatia - najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť práva? In Právny obzor. č. 4/2011, s. 422 - 427. (Marián Kropaj, Mária Kropajová)

 

Nová publikácia (Revue pro právo a technologie)

Rozpisy futbalových zápasov a konských dostihov a právna ochrana databáz. In Revue pro právo a technologie. č. 3/2011, s. 20 - 22. (Zuzana Adamová)

 

Ochrana osobných údajov online

V rámci projektu CONSENT sa uskutočňuje prieskum vo forme dotazníka týkajúceho sa postojov používateľov na internete vo vzťahu k ochrane osobných údajov. Ak teda chcete ovplyvniť to, čo sa deje na internete, anketu môžte vyplniť tu.

 

Nové publikácie (Právo v Európskej perspektíve 2011, Trnava)

Úvahy o primeranej dĺžke doby ochrany autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Právo v európskej perspektíve II. diel - 2011. 1. vyd., Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 2011, s. 851 - 859. (Zuzana Adamová)

Hľadanie harmónie vo vzájomných vzťahoch pri vytváraní a používaní výsledkov tvorivej duševnej činnosti. Právo v európskej perspektíve II. diel - 2011. 1. vyd., Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, 2011, s. 865 - 879. (Marián Kropaj)

 

Nová publikácia (Dny práva 2010, Brno)

Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom z hľadiska aktuálnych harmonizačných tendencií na úrovni EÚ. In Dny práva - 2010 - Days of Law. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 857 - 871 (Zuzana Adamová)

 

Reprezentácia Ústavu práva duševného vlastníctva na letnej škole European Information Law in Reichenau/Rax

Viac pozri: tu

 

Creative Commons

Právnická fakulta sa dňa 19.6.2011 stala Legal Affiliate pre Creative Commons na Slovensku. Portovanie licencii Creative Commons a súvisiace aktivity bude zabezpečovat Ústav práva duševného vlastníctva.

Viac pozri: tu

 

Letná škola WIPO o duševnom vlastníctve v Dubrovníku

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva sa zúčastnila v dňoch 30.5 - 15.6 2011 na letnej škole WIPO o duševnom vlastníctve v Dubrovníku. Pozri:tu 

 

Odovzdanie dizertačných prác doktorandov súvisiacich s Ústavom práva duševného vlastníctva PF TU

V závere júna 2011 predložili svoje dizertačné práce na obhajobu doktorandi školiaceho pracoviska Trnavská univerzita – Právnická fakulta:

- Mgr. Barbora Králičková na tému Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva.

Autoreferát:  tu 

Mgr. Králičková absolvovala 6-mesačný študijný pobyt na Inštitúte Maxa Plancka pre právo duševného vlastníctva a súťažné právo v Mníchove. Po ukončení svojho externého doktorandského štúdia na PF TU nastupuje na svoje ďalšie vedecké pôsobenie ako odborná pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV.

Najnovšia publikácia: K novej úprave kolektívnej správy v ruskom autorskom práve. In Právny obzor. č. 4/2011, s. 395 - 410. Preklad B. Králičková. (Adolf Dietz)

- JUDr. Mgr. Marián Kropaj na tému Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva.

Autoreferát: tu 

Najnovšia publikácia: Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo nesúvisiace vedecké podujatia. Alebo: najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť práva? In Právny obzor. č. 4/2011, s. 422 - 427. (Marián Kropaj, Mária Kropajová)

Mgr. Jana Ďurechová na tému Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv 1994/2004 a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve.

Autoreferát: tu

Školiteľom všetkých troch odovzdaných dizertačných prác je prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc., bývalý riaditeľ Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU, súčasný riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV.

 

Medzinárodná konferencia EIPTN

JUDr. Zuzana Adamová, PhD., riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva sa zúčastnila na 5. ročníku medzinárodnej konferencie EIPTN (European Intellectual Property Teachers Network) o princípoch výučby európskeho duševného vlastníctva, ktorá sa konala v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v dňoch 27. - 28. 06. 2011. dr. Adamová na konferencii aktívne vystúpila aj so svojím príspevkom. Pozri: tu

Táto konferencia z oblasti odbornej výučby práva duševného vlastníctva sa poprvýkrát konala na území Českej republiky. Za cieľ si kládla zaoberať sa inovatívnymi postupmi na poli výučby práva duševného vlastníctva.

Z konferencie bola publikovaná správa. Pozri: tu

 

Návšteva na Inštitúte práva duševného vlastníctva v Krakove a účasť na medzinárodnej konferencií Jagelonskej univerzity

JUDr. et Mgr. Marián Kropaj, interný doktorand Ústavu práva duševného vlastníctva sa v dňoch 2. - 3. júna 2011 zúčastnil na jubilejnej konferencii Od ABGB do európskeho súkromného práva - 200 rokov rakúskeho civilného kódexu V Európe, ktorá sa konala v aule Collegium novum Jagelonskej univerzity v Krakove. Pri tejto príležitosti navštívil aj krakovský Instytut Prawa Własności Intelektualnej, kde bol veľmi priateľsky prijatý dr. Sybillou Stanislawskou Kloc., odbornou asistentkou pôsobiacou na Katedre autorského práva Inštitútu. O tomto vedeckom podujatí a návšteve na inštitúte, ktorý sa dlhodobo zaoberá jednotlivými otázkami práva duševného vlastníctva, ale aj o Sympóziu s názvom Systémové alternatívy kapitalizmu pripravil doktorand v spoluautorstve správu z vedeckého života.

Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo nesúvisiace vedecké podujatia - najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť práva? In Právny obzor. č. 4/2011, s. 422 - 427. (Marián Kropaj, Mária Kropajová)

 

Aktuálne z autorského práva

Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo. č. 1/2011, s. 21-22 (Zuzana Adamová)

 

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie, Tatranská Štrba 2011

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie, Tatranská Štrba 2011. In Človek a spoločnosť. č. 1/2011. (Marián Kropaj)

 

Rozhovor

Rozhovor s JUDr. Antonom Škrekom, PhD., členom Ústavu práva duševného vlastníctva v časopise Corpus Delicti nájdete tu

 

Revue pro právo a technologie

Dávame Vám do pozornosti nový právnický časopis Revue pro právo a technologie, ktorý je dostupný v knižnici PF TU, aj v elektronickej podobe na internetovej stránke.

Jednotlivé čísla časopisu pozri: tu

Členovia Ústavu práva duševného vlastníctva JUDr. Zuzana Adamová, PhD. a JUDr. Eduard Szattler, PhD. sú členovia redakčnej rady tohto časopisu. V prípade záujmu o publikovanie v tomto časopise môžete kontaktovať aj týchto členov redakčnej rady.

 

Transfer

Ústav práva duševného vlastníctva dáva do Vašej pozornosti časopis Transfer, ktorý vydáva Slovenská technická univerzita. Časopis je zameraný okrem iného aj na právo duševného vlastníctva a je k dispozícií v knižnici PFTU.

Jednotlivé čísla časopisu pozri tu.

 

Rozvíjanie vzájomnej vedeckej spolupráce Ústavu práva duševného vlastníctva a Ústavu štátu a práva SAV

Iniciátor vzniku Ústavu práva duševného vlastníctva PF TU v Trnave a jeho prvý riaditeľ ukončil ku dňu 28. 2. 2011 svoje pôsobenie na Právnickej fakulte TU v Trnave a od 1. 4. 2011 sa ujal funkcie riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV. Spolupráca oboch vedeckých pracovísk, ktorá už dosiaľ priniesla významne výsledky vo viacerých smeroch, bude pokračovať na novej báze aj naďalej.

Viac na:
http://www.usap.sav.sk/index.php?id=svidron

 

Vedecká správa o Študijných dňoch ALAI, Viedeň 2010

Študijné dni - ALAI 2010: Dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In Právny obzor. č. 2/2011, s. 213-215. (Barbora Králičková, Marián Kropaj, Mária Kropajová)

 

Študijné dni - ALAI 2010. Dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom In Duševné vlastníctvo. č. 4/2010, s. 24-28. (Barbora Králičková, Marián Kropaj, Mária Kropajová)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_1004.pdf

 

Prezentácia novej publikácie

ŠTEFANKOVÁ, N., LYSINA, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2011, 649 s. - časť k právu duševného vlastníctva napísala Zuzana Adamová.

http://www.beck.sk/sk/novinky-1/art_1033/stefankova-lysina-a-kolektiv-medzinarodne-pravo-sukromne.aspx

 

Aktuálne z autorského práva

Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo. č. 4/2010, s. 22-23. (Zuzana Adamová)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_1004.pdf

 

Vedecká správa o II. česko-slovenskom seminári o autorskom práve: Vyváženie záujmov v autorskom práve, Bratislava 2010

II. česko-slovenský seminár o autorskom práve: Vyváženie záujmov v autorskom práve. In Duševné vlastníctvo, 2010, č. 3, s. 27-29. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - časopis Duševné vlastníctvo. In: Duševné vlastníctvo, č. 3/2010. (Marián Kropaj, Mária Kropajová)

 

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_3_2010.pdf

 

Aktuálne z autorského práva

Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo. č. 3/2010, s. 20-21, (JUDr. Zuzana Adamová)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_3_2010.pdf

 

Prvá prezentácia Ústavu práva duševného vlastníctva na Slovensku

Po prvýkrát sa Ústav práva duševného vlastníctva uviedol širšej odbornej a vedeckej verejnosti 17. marca 2010 - Fotoreportáž z interdisciplinárneho vedeckého seminára.

Interdisciplinárny vedecký seminár Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. In Duševné vlastníctvo, 2010, č. 2, s. 21-26. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - časopis Duševné vlastníctvo. In: Duševné vlastníctvo, č. 2/2010.(Marián Kropaj, Mária Martišová)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_2_2010.pdf

 

Nová publikácia

Rozhovor ako možný predmet ochrany autorského práva. In Duševné vlastníctvo, č. 2/2010, s. 27-32. (Anton škreko)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_2_2010.pdf

 

Aktuálne z autorského práva

Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo, č. 2/2010, s. 19-20. (Zuzana Adamová)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_2_2010.pdf

 

Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo. č. 1/2010, s. 30-31. (Zuzana Adamová)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_1_2010.pdf

 

Prvý kolektívny publikačný výstup zakladateľského tímu Ústavu práva duševného vlastníctva: Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva

In: Duševné vlastníctvo 2009, č. 4.
Tamže: Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič počas návštevy Bolonskej univerzity s profesorom Albertom Mussom, riaditeľom Inštitútu duševného vlastníctva Bolonskej univerzity.

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_4_2009.pdf

 

Vedecké sympozium v Bavorskej akadémii vied a umení a akademická slávnosť k životnému jubileu profesora Josepha Strausa na jeho vedeckom pracovisku v Mníchove

Účasť prof. JUDr. Jána Švidroňa, CSc. na akademickej slávnosti v mníchovskom Inštitúte Maxa Plancka pre duševné vlastníctvo, súťažné a daňové právo (Max-Planck-Institut für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht) dňa 15. decembra 2008: tu

Jubilujúci život vyplnený právom duševného vlastníctva. Prof. Dr. Dres.h.c. Joseph Straus. In Duševné vlastníctvo, 2009, č. 1, s. 22-24. Internetový elektronický archív Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - časopis Duševné vlastníctvo. In: Duševné vlastníctvo, č. 1/2009. (Ján Švidroň)

http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_1_2009.pdf

 

Prvá prezentácia Ústavu práva duševného vlastníctva v zahraničí

 

alt Po prvýkrát bol Ústav práva duševného vlastníctva reprezentovaný na medzinárodnej úrovni v Amsterdame (Holandsko) na letnom postgraduálnom kurze INTERNATIONAL COPYRIGHT LAW, ktorého sa v dnoch 9. – 13. júla 2007 zúcastnila JUDr. Zuzana Adamová.

 

 

Zriadenie Ústavu práva duševného vlastníctva

 

alt Ústav práva duševného vlastníctva

 

 

 

Dňa 1. júna 2007 bol na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zriadený Ústav práva duševného vlastníctva.

Prvý kolektívny publikačný výstup zakladateľského tímu Ústavu práva duševného vlastníctva: Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva.
In: Duševné vlastníctvo 2009, č. 4. (tu KLIK)
Tamže: Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič počas návštevy Bolonskej univerzity s profesorom Albertom Mussom, riaditeľom Inštitútu duševného vlastníctva Bolonskej univerzity.