Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pozvánka na podujatie v rámci Trnavských právnických debát, tentokrát na tému: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva.

Milé stredoškoláčky a milí stredoškoláci,
pozývame vás na on-line Letnú školu práva pre stredoškolákov, ktorú organizuje Právnická fakulta TU v Trnave. Priestupky, susedské spory, či pokuta za televíznu reportáž. Ak vás tieto témy zaujali, prihláste sa do 20. júna 2021.

Vážení uchádzači,

prinášame vám výsledky prijímacích skúšok na PF TU, ktoré sa konali dňa 8. júna 2021.

Zápis PV a V predmetov a študijné programy:
denné štúdium v dňoch 31.5. 2021 od 9.00 hod. do 2.6. 2021 do 8.00 hod.,
externé štúdium od 7.6. 2021 od 18 hod. do 10.6. 2021 do 8 hod.

Zapojte sa do novej kliniky, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na schopnosť vcítenia sa do problémov ľudí so zdravotným znevýhodnením a porozumenie, akým bariéram musia čeliť. Kliniku ľudskosti môžete absolvovať zaslaním aktivít do 10. 6. 2021.

Problematika životného prostredia je nielen o práve, ale aj o našom správaní sa. Pripravili sme pre vás nové EKO aktivity - vedomostnú a praktickú súťaž. Zapojením sa do aktivít v predĺženom termíne do 10. 6. 2021 môžete získať voliteľný predmet EKO výzva PF TU.

Milé študentky a milí študenti,
prinášame vám letnú školu právnickej latinčiny, ktorú povedie doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Vážené uchádzačky a vážení uchádzači, dávame do pozornosti zoznam študijných programov a foriem štúdia, v ktorých sa v akad. roku 2021/22 bude otvárať doktorandské štúdium, termín na podanie prihlášky ako aj termín konania prijímacích skúšok.

Vážené študentky, vážení študenti,

prinášame vám informácie o priebehu, organizácii, harmonograme štátnych skúšok a obhajob a odovzdávaní záverečných prác.