Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

2. priebežné plnenie z predmetu DPÚS II.-rekapitulácia podmienok

Vážené študentky, vážení študenti,

pri vypracovaní druhého plnenia rozlišujte medzi otázkami na zamyslenie a povinným vypracovaním. Na kontrolu stačí posielať povinné vypracovanie, t.j. odpovede na otázky:

1. Vysvetlite právny proces právnickej dvojročnice a vymenujte a charakterizujte (3 vetami) hlavne právne úpravy, ktoré sa počas nej podarilo prijať?
2. Objasnite obsah prvého a druhého občianskeho zákonníka.
3. Vysvetlite aký malo charakter a obsah trestné právo hmotné a procesné  v 50. rokoch v ČSR. Na akých zásadách a pilieroch stálo? Aké skupiny a akým spôsobom boli kriminalizované a trestané?
4. Vysvetlite chápanie štátu a práva (jeho znaky) v komunistickom režime Československa.
5. Vysvetlite čo bol Február 1948 z hľadiska politického, štátne a právneho. Aké zmeny  v štáte prijalo Československo ihneď v po februári? Aké orgány tvorili sústavu najvyšších štátnych orgánov podľa ústavy z 9. mája 1948.
6.  Vysvetlite postavenie Slovenska v komunistickom Československu  v rokoch 1948– 1968 podľa znenia ústav. Vysvetlite ústavný základ československej federácie podľa zákona č. 143/1968 Zb.

Samozrejme, v príp. záujmu zo strany študenta je možná aj konzultácia, resp. kontrola otázok na zamyslenie príslušným vyučujúcim.

 

Príjemnú prácu Vám želá Vaša Katedra dejín práva