Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

DPÚS II.: pokyny k odovzdávaniu seminárnych prác - rekapitulácia

Vážené študentky, vážení študenti,

prinášame Vám rekapituláciu podmienok súvisiacich s odovzdaním seminárnych prác;

Podmienkou možnosti absolvovať skúšku je odovzdanie dvoch priebežných plnení.
Študenti odovzdávajú práce najneskôr deň pred termínom skúšky tomu skúšajúcemu, u ktorého si dohodli tému seminárnej práce.
V prípade, ak prácu neodovzdajú k termínu, na ktorý sú v MAIS prihlásení, bude im udelená ospravedlnená absencia.
Ak práca nespĺňa obsahové alebo formálne náležitosti, bude hodnotená známkou Fx a študent bude musieť prácu prepracovať podľa pokynov skúšajúceho.
Podobne ako pri ústnej alebo písomnej skúške má študent nárok na tri termíny, t.j. prácu môže prepracovať maximálne dvakrát.
Prípadné ďalšie otázky konzultujte so svojím vyučujúcim, príp. skúšajúcim.

Všetko dobré Vám žela Vaša

Katedra dejín práva