Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov 1. ročníka externého štúdia - skúška z predmetu DPUS I.

Oznam pre študentov 1. ročníka externého štúdia – Predmet DPUS I (vyučujúci doc. Laclavíková)

Voliteľná forma skúšky – písomná alebo ústna forma

V danom čase mimoriadnej epidemiologickej situácie sa forma skúšky z predmetu DPUS I. pre externé štúdium 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia upravuje nasledovne:

  • Zostáva možnosť ústnej skúšky (realizovaná bude cez MS Teams, študentovi budú náhodne vybraté 2 otázky – z dvoch okruhov otázok zverejnených na stránke katedry – tieto otázky študent zodpovie, odpovedať musí na obe otázky, nezodpovedanie 1 z nich vôbec znamená hodnotenie Fx – teda obe otázky musia byť zodpovedané minimálne na hranicu E ). Termíny na skúšku budú v každom týždni skúškového obdobia, prvý termín bude v sobotu 12. 12. 2020. Skúškové obdobie končí 13.02.2020.
  • Vytvára sa nová možnosť písomnej skúšky (počet tém je limitovaný, zapisovanie tém prebieha od 03.10. 2020) – vypracovaním konkrétneho zadania (1 zadanie pre 1 študenta) – vyhodnotí doc. Laclavíková

Obe formy skúšky sú rovnocenné.

Voľby formy skúšky zostáva otvorená do 14.11.2020 – v tomto dni uzatvorím prihlášky na písomné práce. Študenti, ktorí sa neprihlásili na písomnú formu skúšky – budú skúšaní ústne cez MS Teams.

Písomné zapísané zadanie zostáva priradené len konkrétnemu študentovi – forma odovzdania: mailom na

Ak zaslaná práca nebude spĺňať požiadavky kladené na absolvovanie skúšky – zvládnutie istého množstva matérie, jej vlastný autorský výklad a výklad právneho textu – práca bude vrátená na dopracovanie (a na danom termíne bude študent hodnotený Fx).

Potrebné je dôsledne rešpektovať autorský zákon, citačnú normu (poznámky pod čiarou a kompletné bibliografické citačné riadky).

Termín odovzdania písomného zadania:

  • Do konca skúškového obdobia – t. j. do 13. 02. 2020

(je potrebné rátať s možnosťou, že práca odoslaná 13.02.2020 nebude vyhovovať – potom hodnotenie Fx bude ale konečným hodnotením predmetu)

Požiadavky na prácu:

Rozsah: 7 – 10 strán, Word + grafická úprava (obrázky, grafy ... ale s uvedením zdroja) je možná

Úprava: Link na smernicu rektora (podľa ktorej je potrebné formálnu úpravu vykonať):

https://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/ezp/ezp_smernica_o_bibliografii.pdf

Členenie:  Úvod, Jadro, Záver, Zoznam literatúry a prameňov (min. 5 zdrojov okrem povinných učebníc)

Upozorňujem na prácu s relevantnými právno-historickými zdrojmi v patričnom rozsahu (nie len s odporúčanými učebnicami a literatúrou), zdroje z internetu (rôzne encyklopédie a pod.) sú neprípustné.

 Voľné zadania:

 Zadania

  1. Zákon ako prameň práva v rannom stredoveku + Zákony sv. Štefana (rozbor ich ustanovení, možná komparácia úpravy daného právneho inštitútu v danom období stredoveku, alebo novoveku, prípadne aj v období nasledujúcom)

+ zaslanie mailu na miriam.laclavikova@truni.sk o prihláške na písomnú formu skúšky z DPUS I. + meno, priezvisko, externé štúdium 1. ročník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Právna obyčaj ako prameň práva v stredoveku a novoveku + rozbor prológu diela Opus Tripartitum, prípadne 2. časti diela Opus Tripartitum – vo vzťahu k právnej obyčaji (hierarchia prameňov práva, vzťah zákona a právnej obyčaje a pod.).

+ zaslanie mailu na miriam.laclavikova@truni.sk o prihláške na písomnú formu skúšky z DPUS I. + meno, priezvisko, externé štúdium 1. ročník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3. Zákon ako prameň práva v stredoveku + rozbor renovácií Zlatej buly Ondreja II. z r. 1231 a 1267 ( rozbor ustanovení, možná komparácia úpravy daného právneho inštitútu v danom období stredoveku, alebo novoveku, prípadne aj v období nasledujúcom)

+ zaslanie mailu na miriam.laclavikova@truni.sk o prihláške na písomnú formu skúšky z DPUS I. + meno, priezvisko, externé štúdium 1. ročník

 

 Je tu možnosť spracovania vlastnej témy – po konzultácii s vyučujúcim cez mail:

 

Literatúra:

  • Prístupná k knižniciach (aj v knižnici PF TU), archívoch (periodická – Historický časopis, Slovenská archivistika ... či neperiodická).
  • Osobitne k prameňom práva odporúčam LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava, 2002