Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2020/2021 a obhajovať v akademickom roku 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

na základe predchádzajúcej dohody s budúcim školiteľom, boli témy bakalárskych prác v prvom kole zapisovania priradené nasledovným študentom:

 

školiteľ prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA:

1) FILOVÁ, Diana: Verejní notári a obecní notári na prelome 19. a 20. storočia

2) GÉCI, Miroslav: Cirkevné reštitúcie

3) GAĽANOVÁ, Nikola: Dejiny potravinového práva na území Slovenska

4) ŠTEFKOVÁ, Kristína: Právo v mýtoch

5) GAJDOVÁ, Sára: Držba a vydržanie v dejinách práva na území Slovenska s dôrazom na československé právo

6) FRANC, Vladimír: Reštitúcie a reštitučné procesy na Slovensku po roku 1989

 

školiteľka doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.:

1) VASIĽOVÁ, Oľga: Majetkové vzťahy medzi manželmi v období socializmu

2) MATULA, Jakub: Právnická dvojročnica – radikálne premena právneho poriadku

3) KIČINOVÁ, Jana: Rekodifikácia práva v 60. rokoch 20. storočia – tvorba nového socialistického právneho poriadku

4) VOJTKOVÁ, Miriam: Ideologizácia právneho poriadku v 50. rokoch 20. storočia

5) KOPÚNEKOVÁ, Kristína: Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže v období socializmu

6) GAŠPAROVIČOVÁ, Dominika: Kodifikácia pracovného práva v roku 1965 a socialistické pracovné právo

7) DOBROVIČOVÁ, Lea: Hodnota slobody a socialistické právo (1948 – 1989)

8) RAK, Branislav: Revízia škôd ľudovodemokratickej a socialistickej éry v československom totalitnom a postotalitnom vývoji (pofebruárové politické procesy)

 

školiteľ doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.:

1) DANÁČ, Daniel: Štátna forma fašistického Talianska

2) ĎURÍKOVÁ, Lucia: Vývoj druhov trestu v Spojených štátoch amerických (s dôrazom na trest odňatia slobody)

3) IVANČO, Dávid: Nacistické trestné právo

4) MAGUŠINOVÁ, Alexandra: Norimberský proces

5) MASARYKOVÁ, Vanesa: Trestné právo v Chammurapiho zákonníku

6) PETRÁŠ, Martin: Výkonná moc v Spojených štátoch amerických

7) SCHRÖDEROVÁ, Alexandra: Ústavný vývoj Nemeckej spolkovej republiky

8) ŠIŠKA, Boris: Ústavný systém Piatej francúzskej republiky

9) ŽITTOVÁ, Simona: Vývoj právneho postavenia Afroameričanov vo svetle rozhodnutí Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických

 

školiteľka JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.:

1) KUZMUKOVÁ, Simona: Vojenské a politické pôsobenie M. R. Štefánika počas 1. svetovej vojny

2) OPÁLENÁ, Simona: Právny rámec politických procesov v 50. rokoch 20. st. na príklade procesu s generálom Heliodorom Píkom

3) KOLENA, Samuel: Retribučné súdnictvo a retribučné procesy v ČSR po II. sv. vojne

4) PASTOREKOVÁ, Nikola: Autonómia Slovenska v Č-SR v rokoch 1938-1939

5) MIŠKOVIČOVÁ, Patrícia: Deportácie židov z územia Slovenska

6) BIRČÁKOVÁ, Tatiana: Vývoj právnej úpravy uzavretia manželstva na území Slovenska

7) MACHÁČKOVÁ, Karolína: Vzťahy rodičov a detí v slovenských právnych dejinách

8) NEMCOVÁ, Jaroslava: Mníchovská dohoda

9) FERENCOVÁ, Soňa: Sloboda prejavu v období socializmu

  

V druhom kole zapisovania sa môžete prostredníctvom systému MAIS prihlásiť na nasledovné témy bakalárskych prác:

 

školiteľ prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA:

1) Podoby československého civilného procesu v rokoch 1948-1989

2) Slovenské krajanské poistné spolky v USA

3) Zastúpenie a splnomocnenie v uhorskom procesnom práve

4) Držba a vydržanie v dejinách práva na území Slovenska s dôrazom na uhorské právo

 

školiteľka doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.:

1) Otcovská moc a rodičovská moc – premeny právneho inštitútu v 20. storočí

 

školiteľka doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.:

1) Právna úprava školskej politiky v I. ČSR

2) Spolková činnosť na Slovensku na poli starostlivosti o dieťa v prvom decéniu I. ČSR

3) Domovské právo ako základné kritérium poskytovania sociálnej starostlivosti o slabších

4) Premena dedičského práva po prijatí DSP pre šľachtu žijúcu na Slovensku

5) Dedičské právo v súdnej praxi dualistického Uhorska

6) Historický vývoj obchodného práva na Slovensku

7) Premeny vlastníckeho práva v socialistickom československom práve

8) Zľudovenie súdnictva počas rokov 1948-1989 (z histórie laického súdnictva v Československu)

9) Vyhlásenie za mŕtveho a jeho historický vývoj v 19. a 20. storočí v práve platnom na Slovensku

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Členovia Katedry dejín práva