Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2019/2020 a obhajovať v akademickom roku 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

 

tému Vašej bakalárskej práce si na Katedre dejín práva môžete dohodnúť s nasledovnými vyučujúcimi:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

JUDr. Jozef Kolárik, PhD.

 

Tému Vašej bakalárskej práce si môžete na základe vlastného návrhu dohodnúť s nasledovnými vyučujúcimi:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (možnosť dohodnúť 9 bakalárskych prác)

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D. (možnosť dohodnúť 9 bakalárskych prác)

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. (možnosť dohodnúť 5 bakalárskych prác)

 

Tému Vašej bakalárskej práce si môžete vybrať z ponúknutého zoznamu a spresniť / dohodnúť s nasledovnými vyučujúcimi:

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (možnosť spresniť 9 návrhov tém):

1) Snahy o kodifikáciu trestného práva v medzivojnovej ČSR

2) Kodifikácia trestného práva hmotného v dualizme

3) Majetkové vzťahy medzi manželmi v historickom priereze

4) Kodifikácia občianskeho práva hmotného v ČSR (50. roky 20. storočia)

5) Kodifikácia občianskeho práva hmotného v ČSSR (60. roky 20. storočia)

6) Kodifikácia pracovného práva – Zákonník práce z r. 1965

7) Kodifikácia trestného práva hmotného v ČSR (50. roky 20. storočia)

8) Kodifikácia trestného práva hmotného v ČSSR (60. roky 20. storočia)

9) Vývoj odvetvia práva sociálneho zabezpečenia

 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. (možnosť spresniť 9 návrhov tém):

1) Právna úprava školskej politiky v rokoch 1918-1939

2) Spolková činnosť na Slovensku na poli starostlivosti o dieťa v I. decéniu I. ČSR

3) Premena dedičského práva po prijatí DSP pre šľachtickú societu žijúcu na Slovensku

4) Domovské právo ako základné kritérium poskytovania sociálnej starostlivosti o slabších v medzivojnovom Slovensku

5) Vývoj obchodného práva v I. ČSR (na príklade vybranej obchodnej spoločnosti)

6) Dedičské právo v súdnej praxi socialistickej ČSSR

7) Dedičské právo v súdnej praxi dualistického Uhorska

8) Historický vývoj záložného vo feudálnom Uhorsku

9) Vývoj obecnej samosprávy v medzivojnovom Slovensku

 

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. (možnosť spresniť 4 návrhy tém)

1) Zlatá bula Ondreja II. 

2) Odboj Slovákov a Čechov za vznik Československa v USA

3) Otázky štátoprávneho vyčlenenia Slovenska v 19. a 20. storočí

4) Právna úprava vysťahovalectva z Československa po roku 1948

 

JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (možnosť spresniť 2 návrhy tém)

1) Vývoj inštitúcie notárstva v Československu v rokoch 1949-1992

2) Vývoj inštitúcie advokácie v Československu v rokoch 1948-1992

 

Komunikácia s vyučujúcimi je možná buď osobne počas ich konzultačných hodín alebo mailom na adrese zverejnenej na stránke Katedry.

 

Tešíme sa na spoluprácu,

členovia Katedry dejín práva