Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Podmienky absolvovania Praktických štúdií z práva sociálneho zabezpečenia

podmienky absolvovania predmetu: písomná skúška (dva prípady na vyriešenie) v prípade priaznivej pandemickej situácie. V opačnom prípade dva prípady na vyriešenie prostredníctvom systému Moodle.

cvičenia: budú počas 2 týždňov (od 29.9. do 6.10. 2020) prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams podľa rozvrhu. Obsahom cvičení sú najskôr poznatky z právnej teórie a judikatúry, prípadne aj aktuálne legislatívne zmeny a následne prípady/zadania vrátane otázok do diskusie  (zameraných na podnietenie právneho uvažovania). Od 4. týždňa výučbového sa predpokladá riadna prezenčná výučba.