Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Podmienky skúšky z predmetu Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku v ZS ak. roka 2020/2021

  1. Skúška prebieha on-line formou prenosu cez platformu MS Teams ústnou formou. Na skúške majú právo sa zúčastniť len študenti zapísaní na daný termín skúšky v systéme MAIS.
  2. Skúšajúci vylosuje dve otázky a príslušné znenia otázok vizuálne do kamery zverejní študentovi. Má právo predovšetkým vidieť celý priestor miestnosť a pracovného stola študenta počas celej doby skúšky.
  3. Študent má možnosť sa, v priebehu niekoľkých minút, pripraviť na odpoveď (aj formou písomnej prípravy) s povinnosťou, aby počas prípravy bol neustále pripojený a snímaný kamerou svojho počítača.
  4. Skúšajúci po odpovedi oznámi študentovi výsledok skúšky, ktorý bude zapísaný v deň skúšky aj so systému MAIS. V prípade, že sa študent na termíne skúšky nezúčastní, skúšajúci mu do systému MAIS zapíše ospravedlnenú neúčasť bez straty príslušného termínu skúšky.
  5. Študent má podľa študijného poriadku jeden riadny a dva opravné termíny.
  6. V prípade nekvalitného audiovizuálneho prenosu je možné skúšku ukončiť zo strany skúšajúceho alebo študenta a pokúsiť sa prípadne opätovne spojiť.
  7. Otázky na skúšku sú dostupné na stránke Katedry dejín práva v sekcii Otázky na skúšky.