Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Právne dejiny Latinskej Ameriky - dištančná forma skúšky (LS 2019/20)

Do termínu skúšky,  na ktorý ste zapísaní v MAIS, emailom zaslať doc. Vyšnému vypracovanú záverečnú prácu na tému: Porovnanie mexického a amerického ústavného systému.

Zdroje záverečnej práce: prednášky z predmetov PDLA a SDP II v systéme Moodle; text americkej ústavy; učebnice svetových právnych dejín; internet

(V prípade problémov s obstaraním vhodných zdrojov kontaktovať doc. Vyšného.)

Formálne náležitosti záverečnej práce:

- na začiatku práce uviesť: meno a priezvisko autora/-rky, názov témy, dátum odovzdania

- rozsah práce: približne 3 strany

- priebežné odkazy na zdroje (v poznámkach pod čiarou) nie sú nutné

- štruktúra práce: úvod - jadro - záver - zoznam použitých pramenných a odborných zdrojov