Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Svetové dejiny práva II - dištančná forma skúšky (LS 2019/20)

Podmienky absolvovania skúšky - denní študenti (1. ročník):

1. Do termínu skúšky, na ktorý ste zapísaní v MAIS, e-mailom zaslať vypracovania úloh zadaných prostredníctvom systému Moodle dr. Lanczovej alebo doc. Vyšnému.

2. Do termínu skúšky, na ktorý ste zapísaní v MAIS, zaslať e-mailom doc. Vyšnému vypracovanú záverečnú prácu.

Podmienky absolvovania skúšky - študenti, ktorí prenášajú skúšku:

Do termínu skúšky, na ktorý ste zapísaní v MAIS, zaslať e-mailom doc. Vyšnému vypracovanú záverečnú prácu. 

Podmienky absolvovania skúšky - externí študenti (1. ročník): 

1. Do termínu skúšky, na ktorý ste zapísaní v MAIS, zaslať e-mailom doc. Vyšnému vypracované úlohy, ktoré boli externým študentom zadané prostredníctvom kolektívneho e-mailu. 

2. Do termínu skúšky, na ktorý ste zapísaní v MAIS, zaslať e-mailom doc. Vyšnému vypracovanú záverečnú prácu.

Záverečná práca - formálne náležitosti: 

- na začiatku záverečnej práce uviesť: meno, priezvisko, ročník autora + názov témy záverečnej práce + dátum odovzdania práce

- rozsah: približne 3 strany

- štruktúra: úvod - jadro - záver - zoznam použitých pramenných a odborných zdrojov

- priebežné odkazy na použité zdroje (v poznámkach pod čiarou) nie sú nutné, avšak na konci práce treba uviesť (vymenovať) všetky pramenné a odborné zdroje využité pri tvorbe záverečnej práce (môže ísť aj o seriózne internetové zdroje)

Záverečná práca - téma:

1. Téma podľa vlastného výberu. Pozor: Téma musí patriť do dejín štátu a práva, t. j. nemôže ísť o všeobecno-historickú tému.

2. Alebo niektorá z nasledujúcich tém (ide o rámcové témy, ktoré možno upraviť):

Porovnanie inkvizičného a súčasného trestného procesu.

Deklarácia práv človeka a občana.

Americký ústavný systém.

Francúzsky Občiansky zákonník (1804).

Nacistický štát a právo.