Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zapisovanie tém bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v akademickom roku 2021/2022

Témy bakalárskych prác na KTPaÚP si bude možné vybrať v dvoch etapách.

V prvej etape si bude môcť záujemca dohodnúť tému bakalárskej práce s konkrétnym vyučujúcim, a to v období od 16. 11. 2020 do 4. 12. 2020. Dohodnúť tému bakalárskej práce je možné s nasledujúcimi vyučujúcimi nasledujúcim spôsobom:

 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 9 tém, a to prostredníctvom emailu  . Konzultant preferuje školiť nasledujúce okruhy tém:

  1. Medzinárodnoprávna úprava v oblasti zákazu mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania
  2. Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia v kontexte medzinárodného obchodu
  3. Právo diplomatickej ochrany štátnych občanov v cudzine v medzinárodnom práve verejnom
  4. Kodifikácia a pokrokový rozvoj medzinárodného práva v rámci činnosti Komisie OSN pre medzinárodné právo
  5. Medzinárodnoprávna ochrana práv pôvodných (domorodých) národov
  6. Medzinárodnoprávna ochrana ľudských environmentálnych práv
  7. Právne režimy Arktídy a Antarktídy z pohľadu noriem medzinárodného práva verejného
  8. Práva a povinnosti štátov v duchu noriem medzinárodného práva verejného
  9. Medzinárodné riečne právo

 

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 9 tém, a to prostredníctvom emailu  , pomocou ktorého je možné dohodnúť si so školiteľom aj osobnú konzultáciu cez MS Teams. Školiteľ preferuje, aby mu záujemcovia predstavili vlastnú tému, ktorú chcú spracovať, a to v podobe stručného abstraktu, v ktorom uvedú: i) výskumnú otázku, ktorú chcú v práci riešiť; ii) predbežnú odpoveď na túto otázku (hlavná téza/hypotéza práce); iii) predbežný stručný náčrt štruktúry práce (zoznam kapitol, resp. postupnosť vlastnej úvahy); iv) základné diela, resp. pramene, z ktorých chce autor pri písaní práce vychádzať. Školiteľ uprednostňuje tematické okruhy zamerané na problematiku demokracie, prameňov práva, normativity, právnej argumentácie a výkladu práva. V prípade prevyšujúceho záujmu školiteľ vyberie záujemcov podľa kvality predloženého  abstraktu.

 

Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. – je možné dohodnúť si maximálne 5 tém, a to prostredníctvom emailu . Študent či študentka v emaile špecifikuje tému práce, tézu, ktorú chce v práci obhajovať alebo vyvracať, prípadne výskumnú otázku, kratučký abstrakt, a to, čo ho alebo ju k výberu témy inšpirovalo. Mohlo by to vyzerať napríklad takto:

Téma práce: Inštitúty priamej demokracie v Slovenskej republike

Téza: (budem ju obhajovať): Právna reguláciu inštitútov priamej demokracie v Slovenskej republike je nedostatočná a nevhodná.

Abstrakt: Práca sa zaoberá odôvodnením inštitútov priamej demokracie, najmä celoštátneho referenda. V historickom a komparatívnom pohľade justifikuje potrebu týchto inštitútov aj pre súčasnosť. Na pozadí identifikácie podstaty týchto inštitútov zisťuje, či slovenská právna úprava vyhovuje tejto podstate. Cieľom práce je obhájiť tézu, že tomu tak nie je.

Inšpiračný zdroj: diskusie o referende na ochranu tradičnej rodiny a prečítala som si k tomu zatiaľ knihu Finley, M.: Antická a moderná demokracia.

Dr. Berdisová pošle spätnú väzbu v čom najkratšom čase po 18. novembri 2018 tak, že oznámi, či prácu konzultovať bude alebo nie. Vyberať si bude podľa kvality predložených textov a miery, v akej sa lícujú s jej profesijnými záujmami – preferuje témy týkajúce sa ľudských práv, demokratickosti a právnosti štátu, súdnictva a ústavného súdnictva, a to skôr užšie vymedzené.

 

Mgr. Katarína Kuklová, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 4 témy, a to prostredníctvom emailu . Školiteľka preferuje témy z oblasti ľudských práv, slobody prejavu, právomocí prezidenta, ľudskej dôstojnosti, diskriminácie a ústavného súdnictva. Študent/študentka pošle mailom stručný abstrakt práce, ktorú by chcel/a konzultovať. Abstrakt by mal obsahovať tému práce, tézy/hypotézy práce, približnú štruktúru práce, zdroje/pramene a vlastná motivácia resp. inšpiračný zdroj k zvoleniu danej témy. Školiteľka oznámi v čo najkratšom čase, ktoré práce bude konzultovať.

 

JUDr. Jakub Neumann, PhD. – je možné dohodnúť si maximálne 9 tém, a to prostredníctvom emailu neumann.jakub64@gmail.com alebo osobne na KTPaÚP v miestnosti č. 112 v čase zverejnen‎ých konzultačný‎ch hodín. Školiteľ preferuje úzko vymedzené témy t‎‎ýkajúce sa prezidenta republiky, demokracie, teórie ústavy, ľudsk‎ých práv a právnej filozofie. Záujemca tému školiteľovi predstaví prostredníctvom projektu, v ktorom uvedie názov práce a v stručnosti zhrnie jej základnú tézu, abstrakt a motiváciu (prečo si vybral práve danú oblasť). Pri vyššom počte záujemcov bude rozhodujúcim kritériom práve kvalita predložen‎ých projektov. 

 

Mgr. Adam Krajáč – je možné dohodnúť si maximálne 3 témy, a to prostredníctvom emailu adamkrajac@gmail.com alebo prostredníctvom platformy MS Teams v čase zverejnených konzultačných hodín, prípadne v iný vopred dohodnutý čas. Školiteľ preferuje témy týkajúce sa právnej filozofie v otázkach právneho pozitivizmu a nonpozitivizmu, vzťahu medzi právom a morálkou, normativity a právnej argumentácie, prípadne inú tému po vzájomnej dohode. Záujemca je povinný poslať školiteľovi na e-mailovú adresu abstrakt, v ktorom uvedie názov práce, zhrnutie témy a základnú tézu, ktorej sa chce v práci venovať. V prípade prevyšujúceho záujmu si školiteľ vyberie témy, ktorým sa sám venuje v rámci jeho akademickej činnosti. Rozhodujúcim faktorom bude kvalita a zameranie predložených abstraktov.

 

Študenti, ktorí neprejavia záujem o dohodnutie témy, resp. ktorých práce nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác prostredníctvom systému MAIS v druhej etape prihlasovania, ktorá bude prebiehať od 20. 1. 2021 od 10.00 hod. do 5. 2. 2021 do 10.00 hod.