Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,  

keďže dňa 14. februára 2019 uplynie funkčné obdobie terajších členov Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „senát fakulty“), v zmysle čl. 8 ods. 1 Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v zmysle čl. 3 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Zásady“) vyhlasujem voľby do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Voľby sa uskutočnia v dňoch 5. – 6. – 7. decembra 2018 v čase 10.00 hod. – 14.00 hod. 

Miestom konania volieb bude miestnosť č. 2 (tzv. Malá zasadačka) v budove PF TU na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave. 

Návrhy kandidátov zo študentskej časti akademickej obce do senátu fakulty s písomným súhlasom kandidáta a prípadné vyhlásenia kandidátov zo zamestnaneckej časti akademickej obce o vzdaní sa kandidatúry je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie písomne prostredníctvom sekretárky senátu fakulty Jarmily Hercegovej najneskôr 28. novembra 2018 do 15:00 (Právnická fakulta TU, Kollárova 10, sekretariát, č. dv. 114). 

Dokument o vyhlásení volieb nájdete TU. Oznámenie o zložení volebnej komisie nájdete TU

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., v.r.

predsedníčka Akademického senátu PF TU