Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Výsledky volieb do Akademického senátu PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

VYHLÁSENIE

výsledkov volieb do Akademického senátu 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

 

V dňoch  5.-7. decembra 2018 sa uskutočnili voľby do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „senát fakulty“). Na základe zápisnice volebnej komisie, podľa čl. 10 Zásad volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vyhlasujem výsledky volieb.

 

Do zamestnaneckej časti senátu fakulty boli zvolení:

1.    Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
2.    doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
3.    doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
4.    doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
5.    Mgr. Peter Mészáros, PhD.
6.    doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. 
7.    doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
8.    prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
9.    doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
10.  doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

 

Do študentskej časti senátu fakulty boli zvolení:

 

za študentov študujúcich bakalársky študijný program v dennej forme štúdia:

1.    Dominika Kuchárová
2.    Róbert Fogelton

 

za študentov študujúcich magisterský študijný program v dennej forme štúdia:

1.    Bc. Adam Krajáč

 

za študentov študujúcich bakalársky a magisterský študijný program v externej forme štúdia:

1.    Ing. Monika Sartorisová

 

za študentov študujúcich doktorandský študijný program:

1.    JUDr. Milan Hlušák

 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., v.r.

predsedníčka Akademického senátu

Právnickej fakulty TU