Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rigorózna práca

Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan fakulty na návrh vedúcich katedier alebo predsedu skúšobnej komisie. Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce po potvrdení prijatia prihlášky dekanom fakulty s osobou určenou v tomto potvrdení.
Uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie rigoróznu prácu v rozsahu 70 - 80 normostrán v dvoch exemplároch, a to 1 ks vo forme pevnej väzby a 1 ks v elektronickej forme (na nosiči CD). Predseda skúšobnej komisie určí na posúdenie rigoróznej práce jedného oponenta.

Forma rigoróznej práce.

Témy rigoróznych prác

Dejiny štátu a práva
Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné právo súkromné
Európske právo
Obchodné právo
Občianske právo hmotné
Občianske právo procesné
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Právo duševného vlastníctva
(Témy rigoróznych prác sa budú individuálne schvalovať Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií.)
Rímske právo
Správne právo a právo životného prostredia
Teória právo
Trestné právo, kriminológia a kriminalistika
Ústavné právo