Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vyučované predmety Katedry TPaK

Povinné predmety:

Trestné právo hmotné I

Zoznam tém prednášok

Trestné právo hmotné II

Zoznam tém prednášok

Otázky na skúšku

Trestné právo procesné I

Zoznam tém prednášok a cvičení

Trestné právo procesné II

Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Kriminológia
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Kriminalistika
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Povinne voliteľné predmety:

Introduction to the Criminal Law
Zoznam tém cvičení

Introduction to the Criminology

Zoznam tém cvičení

Súdne lekárstvo
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Dokazovanie v trestnom konaní
Zoznam tém prednášok a cvičení
Otázky na skúšku

Výberové predmety:

Klinika trestného práva
Zoznam tém cvičení

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais