Skočiť na hlavný obsah

Doktorandské študijné programy v odbore právo

Študijný program doktorandského štúdia sa skladá zo študijnej a z vedeckej časti, pričom povinnosti a činnosti študenta v rámci oboch týchto častí sa realizujú počas každého jedného semestra.

Vedecká časť sa zameriava na výskum aktuálneho vedeckého problému z daného odboru z hľadiska tematickej profilácie doktoranda v spojení s témou jeho dizertačnej práce ako aj na všeobecné skúmanie metodológie právneho výskumu.

Študijná časť je ukončená dizertačnou skúškou. Vedecká časť štúdia pozostáva z individuálnej a/alebo kolektívnej vedeckej práce doktoranda, najmä z prípravy a publikovania odborných a vedeckých prác, vypracovania dizertačnej práce a aktívnej účasti na domácich alebo zahraničných odborných alebo vedeckých podujatiach príp. účasti doktoranda na grantovej činnosti.

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

V súčasnosti možno na fakulte študovať doktorandské študijné programy v dennej alebo externej forme štúdia: občianske právo (Sj); pracovné právo (Sj); trestné právo (Sj); teória a dejiny štátu a práva (Sj/Aj; len externá forma).

Doktorandské štúdium sa končí úspešnou obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou prácou doktorand preukazuje schopnosť samostatne vedecky pracovať.

Úspešným absolvovaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce študent ukončuje doktorandské štúdium v odbore právo a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta absolventovi doktorandského štúdia udelí akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/doktorandsky-studijny-program