Skip to main content

Medzinárodné vzťahy

mv

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave sa ako prvá zo slovenských právnických fakúlt stala od augusta 2005 členom Európskej asociácie právnických fakúlt (European Law Faculties Association, E.L.F.A.).

ELFA združuje v súčastnosti 157 európskych právnických fakúlt. Vydáva periodikum Európsky časopis právneho vzdelávania (European Journal of Legal Education). Bližšie informácie možno získať na webovej stránke www.elfa-afde.eu. Právnická fakulta Trnavskej univerzity sa v roku 2006 ako nový člen tejto organizácie zúčastnila jej generálneho zhromaždenia v Leuvene.

Cieľom ELFY je prispieť k vytvoreniu bližších vzťahov medzi európskymi právnickými fakultami. Prostriedky k dosiahnutiu tohto cieľa sú dané možnosťami právnických fakúlt ako inštitúcí s osobitným vzdelávacím, výchovným a vedeckým zameraním. Naplnenie daného cieľa vyžaduje podporiť moderné koncepcie právneho vzdelávania v Európe, umožniť účasť európskych právnických fakúlt na rôznych európskych programoch, napomôcť opätovnému definovaniu úlohy univerzít, ich akreditácie a kvality ako kľučových koncepcí bolognského procesu a napokon hľadať účinné prostriedky pre formáciu  učiteľov a študentov. S týmto cieľom ELFA vyvíja publikačné a konferenčné aktivity.

V Európe 21. storočia by izolovaný prístup jednotlivých právnických fakúlt viedol k stagnácii. Myšlienka úzkej spolupráce vzdelávacích a vedeckých inštitúcií v príslušnom vednom odbore umožňuje vymienať si informácie a rozvíjať vlastnú aktivitu zo strany učiteľov i študentov za podobných špecifických podmienok. Právnická fakulta Trnavskej univerzity bude bez pochýb môcť z tohto integračného procesu čerpať, ale aj vnášať do neho vlastné pozitíva.