Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

KLINIKA ĽUDSKOSTI PRÁVNIKA

Milé študentky a milí študenti,

V rámci tohto predmetu budú postupne zadávané úlohy, ktoré by mali upriamiť pozornosť na schopnosť vcítenia sa do problémov ľudí so zdravotným znevýhodnením a porozumenie, akým bariéram musia čeliť.

     Prostredníctvom zadávaných úloh by sme Vám chceli ponúknuť príležitosť rozvinúť svoje zručnosti v práci s právnymi predpismi tvorivým a zaujímavým spôsobom. Pri plnení úloh je potrebné dodržiavať aktuálne epidemiologické opatrenia a dbať na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia.

     Pre úspešné absolvovanie predmetu, ktorý Vám bude do MAISU zapísaný po jeho úspešnom absolvovaní (nie je potrebné sa naň osobitne prihlasovať), je potrebné v rámci 6 zverejnených tém (jedna téma môže obsahovať aj viacero úloh), vypracovať kompletne aspoň 4 témy, ktoré si zvolíte. Jednotlivé témy aj s úlohami Vám budú posielané priebežne počas semestra cez e-mail a budú zverejnené aj na sociálnych sieťach fakulty (facebook, instagram). 

     Vypracované zadania, prosím, posielajte naraz v jednom súbore do 16.5.2021, na adresu: klinika.prf@truni.sk. Hodnotenie Vám bude zapísané po vyhodnotení úloh. Najlepšie vypracovania budú zároveň osobitne odmenené vecnou cenou.

VŠETKY TÉMY KLINIKY:

1. téma: BARIÉRY
2. téma: VOLEBNÉ PRÁVO
3. téma: VZDELANIE
4. téma: NEZÁVISLÝ ŽIVOT
5. téma: DISKRIMINÁCIA
6. téma: PRÍSTUP K ĽUĎOM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Trnava 8.3.2021