Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
08.08.2022

Oznamy k štátnym skúškam a záverečným prácam

ŠTÁTNE SKÚŠKY, OBHAJOBY (oznam sa priebežne aktualizuje pre ak. rok 2022/2023)

Odo dňa 15. septembra 2022 je v účinnosti Pokyn dekana č. 7/2022 k zabezpečeniu výučby v zimnom semestri akademického roka 2022/2023:
Pokyn dekana č. 7/2022 k zabezpečeniu výučby v zimnom semestri akademického roka 2022/2023

Rozpis formy konania pre jednotlivé vzdelávacie aktivity - vrátane štátnych skúšok a obhajob pre letný semester ak. roka 2021/2022:
Určenie formy vzdelávacích aktivít (štátne skúšky, obhajoby) na fakulte

Termíny štátnych skúšok, vrátane opravných termínov, obhajob, vrátane náhradného termínu na odovzdanie práce pre ak. rok 2021/2022:
 
Zoznamy študentov na štátne skúšky sú uverejnené v systéme MAIS (oznamy vpravo).
 
Technické a organizačné pokyny ako aj priebeh štátnych skúšok konaných v letnom semestri ak. roka 2021/2022 sú upravené TU.

 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 6/2022 k zápisu tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2022/2023 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2023/2024

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že rektor Trnavskej univerzity v Trnave vydal novú smernicu č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorá ruší predchádzajúci predpis k písaniu záverečných prác: smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

 
Predpisy rektora univerzity a dekana fakulty k písaniu záverečných prác a príslušné formuláre nájdete TU: http://iuridica.truni.sk/zaverecne-kvalifikacne-prace
 

Prajeme veľa úspechov

 

Prihláška na 1. opravný termín štátnej skúšky

Tlačivo prihlášky na opravný termín štátnej skúšky 2021/2022 nájdete tu:

Prihláška na opravný termín štátnej skúšky

Prihláška na 2. opravný termín štátnej skúšky

Tlačivo prihlášky na 2. opravný termín štátnej skúšky 2021/2022 nájdete tu:

Prihláška na 2. opravný termín štátnej skúšky