Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
17.02.2022

Oznamy k štátnym skúškam a záverečným prácam

ŠTÁTNE SKÚŠKY, OBHAJOBY

Odo dňa 28. marca 2022 je v účinnosti Pokyn dekana č. 3/2022 k zabezpečeniu kombinovanej výučby v letnom semestri akademického roka 2021/2022:

Pokyn dekana č. 3/2022 k zabezpečeniu kombinovanej výučby v letnom semestri akad. roka 2021/2022

Pokyn v prílohe 2 obsahuje rozpis formy konania pre jednotlivé vzdelávacie aktivity - vrátane štátnych skúšok a obhajob:

Určenie formy vzdelávacích aktivít (štátne skúšky, obhajoby) na fakulte

Termíny štátnych skúšok, vrátane opravných termínov, obhajob, vrátane náhradného termínu na odovzdanie práce nájdete v nasledovnom harmonograme:
 
 
Zoznamy študentov na štátne skúšky sú uverejnené v systéme MAIS (oznamy vpravo).
 
Technické a organizačné pokyny ako aj priebeh štátnych skúšok konaných on-line (t.j. termíny v mesiaci apríl) sú upravené TU.
 
 
ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Odovzdávanie záverečných prác bude prebiehať podľa nasledovného pokynu:

Pokyn dekana č. 2/2022 k odovzdávaniu záverečných prác obhajovaných v akademickom roku 2021/2022

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že rektor Trnavskej univerzity v Trnave vydal novú smernicu č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorá ruší predchádzajúci predpis k písaniu záverečných prác: smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

 
Predpisy rektora univerzity a dekana fakulty k písaniu záverečných prác a príslušné formuláre nájdete TU: http://iuridica.truni.sk/zaverecne-kvalifikacne-prace
 

Prajeme veľa úspechov

 

Prihláška na 1. opravný termín štátnej skúšky

Tlačivo prihlášky na opravný termín štátnej skúšky 2021/2022 nájdete tu:

Prihláška na opravný termín štátnej skúšky