Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Knižnica

Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity je odborným pracoviskom fakulty pre poskytovanie knižnično-informačných služieb. Svoje služby poskytuje nielen pedagógom a študentom fakulty, ale aj  študentom iných vysokých škôl a verejnosti. Knižnica používa integrovaný knižnično-informačný systém Da Winci., a to od r. 2007. Vytváranými záznamami o knihách prispieva do on- line katalógu Univerzitnej knižnice TU. Knižnica funguje v režime študovne a umožňuje prezenčné požičiavanie dokumentov a poskytuje voľný prístup k fondom.

Používatelia knižnice majú možnosť prostredníctvom internetovej siete fakulty pracovať  s elektronickými informačnými zdrojmi, ktoré sprístupňuje Univerzitná knižnica TU zo svojej stránky:  http://www.truni.sk/elektronicke-informacne-zdroje
Prostredníctvom knižnice PF TU je možné využívať aj databázu  NISPEZ http://nispez.cvtisr.sk/,  ktorá je prístupná pre Trnavskú univerzitu v rámci rovnomenného projektu.

Knižnica ponúka

  • právnickú literatúru a literatúru z oblasti spoločenských vied
  • dennú tlač
  • odborné právnické periodiká
  • 50 miest na štúdium
  • 5 osobných počítačov s prístupom na internet
  • možnosť pracovať na vlastných počítačoch (wi-fi pripojenie)
  • možnosť bezbariérového prístupu do priestorov študovne

Vstup do knižnice je možný len

  • s čitateľským preukazom Univerzitnej knižnice TU
  • s aktivovanou ISIC, resp. ITIC kartou
  • s preukazom externého študenta

 

Aktiváciu ISIC karty uskutočňuje a čitateľské preukazy vydáva Univerzitná knižnica TU, Hornopotočná ul. 23, Trnava, študovňa 2. posch. vľavo

Každému používateľovi odporúčame pri prvej návšteve oboznámiť sa s poriadkom študovne.