Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Legislatíva a základné normy Právnickej fakulty TU

Štatút
Vnútorný systém kvality
Organizačný poriadok
Akademický senát
Študijný poriadok
Etika, etika publikovania
Podnety, oznámenia (ochrana práv, diskriminácia, podnety študentov)
Prijímacie konanie
Štúdium
Veda a výskum
 

ŠTATÚT

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty – úplné znenie má informatívny charakter (zmeny účinné od 12.5.2016)
Zmeny a doplnky Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty – zmeny účinné od 21.4. 2016 a 12. 5. 2016
Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013
ŠTATÚT TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE

VNÚTORNÝ SYSTÉM KVALITY

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.12.2011
Zmeny a doplnky k Organizačnému poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 18.6.2015 a 22.6.2015

AKADEMICKÝ SENÁT

Rokovací poriadok Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v znení účinnom od 11. decembra 2020
Zásady volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

ŠTUDIJNÝ PORIADOK

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (AKTUÁLNY) - účinný od 24.10.2019
ŠTUDIJNÝ PORIADOK TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
Neaktuálne študijné poriadky:
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - účinný od 1.9.2018
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie má Informatívny charakter (zmeny účinné od 28.11.2016)
Dodatok č. 2 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 28.11.2016
Dodatok č. 1 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.2.2016
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie má informatívny charakter - účinné od 1.9.2012
Zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 1.9.2012

ETIKA, ETIKA PUBLIKOVANIA

Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave
Smernica dekana PF TU č. 1/2021 - Etika publikovania a zamedzenie plagiátorstva
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel
Etická komisia
Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave
Disciplinárna komisia
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

PODNETY, OZNÁMENIA (OCHRANA PRÁV, DISKRIMINÁCIA, PODNETY ŠTUDENTOV)

Usmernenie dekana PF TU č. 3/2020 - Podávanie a vybavovanie podnetov
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 - Činnosť komisie pre štúdium
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel
Podnety / oznámenia
Podnety dekanke
Podnety pre štúdium
Oznámenie o porušení zásady rovného zaobchádzania / o prejavoch intolerancie /  o nekalej praktike / o neetickom konaní

PRIJÍMACIE KONANIE

Informácie o prijímacom konaní (otázky, literatúra, formulár pre otázky uchádzačov)
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2016 - Činnosť Komisie pre prijÍmacie konanie

ŠTÚDIUM

Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 - Činnosť Komisie pre štúdium
Usmernenie dekana PF TU č. 6/2021 - Činnosť Komisie pre právnické vzdelávanie
Usmernenie dekana PF TU č. 10/2021 - Zahraničná mobilita vykonávaná na základe programu ERASMUS+

Študenti so špecifickými potrebami

Smernica rektora o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami
Usmernenie dekana PF TU č. 2/2020 - Činnosť  Komisie pre podporu študentov so špecifickými potrebami
Podpora študentov so špecifickými potrebami

Študijný poradca

Usmernenie dekana PF TU č. 4/2021 - Činnosť Rady študijných poradcov
Študijní poradcovia

Kariérový poradca

Usmernenie dekana PF TU č. 5/2021 - Činnosť Rady kariérových poradcov
Kariérne poradenstvo

Záverečné práce

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
Usmernenie dekana PF TU č. 9/2021 - Harmonogram konzultácií, vypracovania a obhajoby záverečnej práce
Príloha č. 1 - Harmonogram konzultácií a vypracovania bakalárskej a diplomovej práce
Príloha č. 2 - Rámcový formulár posudku školiteľa a posudku oponenta záverečnej práce
Príloha č. 3 - Rámcový harmonogram zápisov tém záverečných prác a obhajob záverečných prác
Pokyn dekana PF TU č. 4/2021 - Priebeh konzultácií a postup vypracovania záverečných prác
Príloha - Harmonogram konzultácie a vypracovanie záverečnej práce

Vedecká a odborná činnosť študentov

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave
Usmernenie dekana PF TU č. 3/2021 - Činnosť Komisie pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Doktorandské štúdium

Vyhláška dekana právnickej fakulty č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu – úplné znenie má informatívny charakter – účinné od 1.9.2015
Zmeny a doplnky vyhlášky o doktorandskom štúdiu – účinné od 1.9.2015
Vyhláška dekana č. 1/2013 - Doktorandské štúdium - účinné od 1.9.2013
Usmernenie dekana PF TU č. 2/2021 - Činnosť Komisie pre doktorandské štúdium
Vyhláška dekana PF TU č. 1/2021 - Odborové komisie a subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium

Školné

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2019/2020
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2018/2019
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2016 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/2018
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2016/2017
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2013 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2014/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2013/2014
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2012/2013
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 21/2011

Rigorózne konanie

Vyhláška dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní – účinná od 15.7.2020
Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní – účinná od 1.6.2012
Rigorózne konanie

VEDA A VÝSKUM

Právna a interná úprava habilitačného a inauguračného konania

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o  postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Prehľad splnenia kritérií fakulty
Vzor profesijného životopisu

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte

Evidencia publikačnej činnosti

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (pre evidenciu publikačnej činnosti pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky 456/2012 Z. z.)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Vedecká rada

Rokovací poriadok VR TU, Právnickej fakulty v znení účinnom od 7. 12. 2020

Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania

Usmernenie dekana PF TU č. 5/2020 - Činnosť Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania

Komisia pre podporu vedy

Usmernenie dekana PF TU č. 7/2021 - Činnosť Komisie pre podporu vedy

Katedry, ústavy – činnosť, hospitácie

Usmernenie dekana PF TU č. 8/2021 - Hodnotenie činnosti katedier
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2020 - Činnosť ústavov a katedier PF TU

Knižnica

Poriadok študovne