Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ)

Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť je poradným orgánom dekana fakulty, ktorý rieši otázky týkajúce sa vedeckej a odbornej činnosti študentov a študentiek na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.
Študentskú vedeckú a odbornú činnosť upravuje Smernica rektora a Usmernenie dekana č. 3/2021.

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite vTrnave:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_na_svoc_final-1.pdf

Na fakulte bola zriadená Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť, ktorej cieľom je riešenie otázok týkajúcich sa vedeckej a odbornej činnosti študentov a študentiek na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Činnosť Komisie upravuje Usmernenie dekana PF TU č. 3/2021 - TU.

Trnava 21.1.2021

 

Komisia pre vedeckú a odbornú činnosť študentov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., Ph.D.

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Branislav Rak – študent

Bc. Tereza Bajúsová - študentka

Bc. Veronika Haladová - študentka

 

Formuláre:

Návrh dekana na priznanie štipendia za ŠVOČ

Prihláška na pozíciu študentskej pomocnej vedeckej sily / študentskej pomocnej pedagogickej sily

Výkaz pomocnej študentskej vedeckej / pedagogickej sily

 

Infolisty - študentská vedecká a odborná činnosť

V rámci aktivít študentskej vedeckej a odbornej činnosti je možné získať za tieto činnosti kredity, a to po predložení potvrdenia o ich absolvovaní na Študijnom oddelení.

Infolisty TU