Skočiť na hlavný obsah

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ)

Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť je poradným orgánom dekana fakulty, ktorý rieši otázky týkajúce sa vedeckej a odbornej činnosti študentov a študentiek na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.
Študentskú vedeckú a odbornú činnosť upravuje Smernica rektora a Usmernenie dekana č. 3/2021.

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č.4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite vTrnave:
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_na_svoc_final-1.pdf

Na fakulte bola zriadená Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť, ktorej cieľom je riešenie otázok týkajúcich sa vedeckej a odbornej činnosti študentov a študentiek na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Činnosť Komisie upravuje Usmernenie dekana PF TU č. 3/2021 - TU.

Trnava 21.1.2021

 

Komisia pre vedeckú a odbornú činnosť študentov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD., Ph.D. (predseda komisie)

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Branislav Rak – študent

Viktória Mikušová – študentka

Marek Nekoraník – študent

 
 

Formuláre:

Návrh dekana na priznanie štipendia za ŠVOČ

Prihláška na pozíciu študentskej pomocnej vedeckej sily / študentskej pomocnej pedagogickej sily

Výkaz pomocnej študentskej vedeckej / pedagogickej sily

 

Infolisty - študentská vedecká a odborná činnosť

V rámci aktivít študentskej vedeckej a odbornej činnosti je možné získať za tieto činnosti kredity, a to po predložení potvrdenia o ich absolvovaní na Študijnom oddelení.

Infolisty TU

 

 

POMVED očami študenta