Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

 

Informácie o kariérovom poradenstve nájdete tu:

https://www.truni.sk/karierne-poradenstvo

 

Činnosť kariérových poradcov v rámci Centra podpory študentov na Trnavskej univerzite v Trnave nie je týmto usmernením dotknutá.

Rada kariérových poradcov na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky týkajúce sa kariérového poradenstva študentom na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Kariérny poradca fakulty poskytuje poradenstvo osobne, online (prostredníctvom video konferenčných nástrojov, napr. prostredníctvom MS Teams), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase zverejnených konzultačných hodín.

Činnosť Rady kariérových poradcov je upravená v Usmernení dekana č. 5/2021.

 

Rada kariérových poradcov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - zuzana.adamova@truni.sk

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M. - robert.dobrovodsky@truni.sk

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. - jozef.stefanko@truni.sk

                                                                                                                                  Zverejnené dňa 8.1.2021