Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

V súvislosti s pripravovaným protestným pochodom „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“ pán rektor udelil študentom univerzity rektorské voľno a dekanka zamestnancom pracovné voľno.

Pozvánky na on-line podujatia pre študentov, ktoré organizujeme v rámci Týždňa vedy a techniky 2021. Súčasťou pozvánok sú aj kódy na pripojenie do MS Teams.

V rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky PF TU organizuje, resp. aj v spolupráci so zahraničnými partnermi, viacero medzinárodných vedeckých konferencií v on-line forme.

24.11.2021 - Crime and punishment in international politics or on the birth of international community
25.11.2021 - Opatrovanie ľudí so zdravotným postihnutím: zákon verzus prax
1.12.2021 - Japanese Lessons from Natural Disasters

Informácia k zmene formy výučby študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (denné ako aj externé štúdium) odo dňa 3. novembra 2021. Rozvrh hodín zostáva zachovaný.

 

Informácie k postupu dohodnutia si témy záverečnej práce (bakalárskej a diplomovej práce) s konkrétnym vyučujúcim, resp. k výberu témy prostredníctvom systému MAIS.

Nestihol si online podujatie pre študentov o možnostiach zapojenia sa do vnútorného systému kvality PF TU? Nevadí, pozri si prezentáciu!
 

Informácie k novému aktivitovému predmetu: Ochrana práv seniorov, do ktorého sa môžete zapojiť do 31. januára 2022. Súčasťou zviditeľnenia tejto témy je aj aktivita pre študentov: "Dobrý skutok, ktorý som vykonal/a vo vzťahu k seniorom".

V spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum slniečko sme pre Vás pripravili zajímavé výberové predmety venujúce sa problematike násilia a realizované formou e-learningu.