Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

 
Fakultný koordinátor:

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

miestnosť: 322
 
 

Komisia pre podporu študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte:

Predseda:

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

Členovia:

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Ľudmila Belinová - študentka

 

Komisia pre podporu študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky týkajúce sa podpory vzdelávania a aktivít pre študentov so špecifickými potrebami vo vzťahu ku skvalitňovaniu vysokoškolského vzdelávania na fakulte.

Činnosť Komisie upravuje Usmernenie dekana č. 2/2020.
Usmernenie dekana č. 2/2020

 
Trnava 8.1.2021