Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

OZNÁMENIE - PORUŠOVANIE PRAVIDIEL

Každý študent, zamestnanec, uchádzač o štúdium, prípadne iná osoba, môže urobiť oznámenie týkajúce sa zabezpečenia a dodržiavania ochrany pred akýmkoľvek druhom nerovného zaobchádzania uchádzačov, študentov, zamestnancov, ochrany pred prejavmi intolerancie, ako upozornenia na nekalé praktiky či porušovanie etických pravidiel, ktoré súvisia s činnosťou fakulty ako vedecko-pedagogickej ustanovizne, ktorá plní úlohy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podávanie oznámenia upravuje usmernenie dekana PF TU č. 1/2021.

Usmernenie dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 1/2021

Oznámenie o porušení zásady rovného zaobchádzania / o prejavoch intolerancie /  o nekalej praktike / o neetickom konaní (formulár)

 

Komisia pre preskúmavanie oznámení na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte:

Predseda:

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Členovia:

Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

Martin Pogádl - študent

                                                                                                                                 Zverejnené dňa 15.1.2021