Skočiť na hlavný obsah

Opisy študijných programov

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - ODBOR PRÁVO

   ŠTÚDIUM PRÁVA

Štúdium práva sa realizuje na fakulte v bakalárskom a magisterskom študijnom programe (denná a externá forma). Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo je východiskovým pre nadväzujúci magisterský študijný program. Uvedená skutočnosť vychádza aj z rešpektovania zákonných požiadaviek na výkon právnických profesií. Záujemcovia môžu pokračovať v štúdiu aj v doktorandskom študijnom programe.

 
Bakalársky študijný program – odbor právo

Právnická fakulta si dáva za cieľ poskytnúť študentom bakalárskeho študijného programu (poskytovaného v slovenskom jazyku) možnosť osvojiť si základy  teórie a dejín štátu i práva, rímskeho práva ako aj  slovenského platného práva, jeho aplikáciu a interpretáciu v odvetviach verejného a súkromného práva (hmotného), rovnako ako možnosť oboznámiť sa s princípmi a obsahom medzinárodného verejného práva a európskeho práva a spôsobom jeho aplikácie.

Bakalársky študijnú program sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme štúdia.

Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Nosné témy štúdia sú viazané predovšetkým na predmety: úvod do štúdia práva, teória práva, právne dejiny Slovenska, rímske právo, ústavné právo, právo Európskej únie, správne právo (hmotné aj procesné), občianske právo hmotné, rodinné právo, obchodné právo, trestné právo hmotné, pracovné právo. Študenti majú možnosť získať základné predpoklady pre tvorbu bakalárskej práce a základné predpoklady pre odborné a vedecké písanie.

Študijný program ponúka širokú škálu povinne voliteľných a výberových predmetov (napr. svetové právne dejiny, argumentačné praktikum, environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov, praktikum z rímskeho práva, právo medzinárodných zmlúv, ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím, diplomatický protokol, právna klinika pre komunity, klinika migračného práva, klinika ochrany práv detí, klinika penitenciárnej praxe, základy práva verejného obstarávania, vývoj a prax notárstva, právnické písanie, právo ochrany spotrebiteľa).

Bakalárske štúdium končí obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou z predmetu Správne právo (hmotné i procesné).

Úspešným absolvovaním záverečných štátnych skúšok a obhajobou bakalárskej práce študent ukončuje bakalárske štúdium v odbore práva a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mu udelí akademický titul „Bc.“ (bakalár).

Absolventi bakalárskeho študijného programu v odbore právo môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe  v odbore právo a získať akademický titul „Mgr.“ (magister).

Bakalársky študijný program - poskytovaný v slovenskom jazyku:

Opis študijného programu - bakalárske štúdium - denné
Opis študijného programu - bakalárske štúdium - externé

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/bakalarsky-studijny-program

Informácie o študijných programoch sú dostupné vo verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

 

Magisterský študijný program – odbor právo

Magisterské štúdium (poskytované v slovenskom jazyku) je určené pre študentov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v akreditovanom študijnom odbore právo.

Nosné témy štúdia sú viazané na disciplíny: občianske právo procesné, trestné právo procesné, medzinárodné právo súkromné, obchodné právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, finančné a daňové právo, európske právo, etika v práve, právna argumentácia.

Študijný program ponúka širokú škálu povinne voliteľných a výberových predmetov (napr. kriminalistika, právo životného prostredia, dokazovanie v trestnom konaní, právo ochrany spotrebiteľa, bytové právo, medicínske právo, správne súdnictvo,  súdne lekárstvo, klinika azylového práva, klinika trestného práva, klinika prokuratúry, potravinové právo, športové právo, klinika spravodajských služieb, klinika advokácie, klinika práva verejného obstarávania).

Magisterské štúdium končí obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou z predmetu Občianske právo a Trestné právo. Študent je povinný zvoliť si jeden voliteľný predmet štátnej skúšky z predmetov: Medzinárodné právo a európske právo, Obchodné právo, Pracovné právo.

Úspešným absolvovaním záverečných štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce študent ukončuje magisterské štúdium v odbore práva a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mu udelí akademický titul „Mgr.“ (magister).

Absolventi magisterského študijného programu v odbore právo môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v  doktorandskom študijnom programe  v akreditovaných odboroch a uchádzať sa o priznanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (philosophiae doctor) alebo o priznanie akademického titulu „JUDr.“

Magisterský študijný program - poskytovaný v slovenskom jazyku:

Opis študijného programu - magisterské štúdium - denné
Opis študijného programu - magisterské štúdium - externé

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/magisterske-studijne-programy

Informácie o študijných programoch sú dostupné vo verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

 

Doktorandský študijný program – odbor právo

Študijný program doktorandského štúdia sa skladá zo študijnej a z vedeckej časti, pričom povinnosti a činnosti študenta v rámci oboch týchto častí sa realizujú počas každého jedného semestra.

Vedecká časť sa zameriava na výskum aktuálneho vedeckého problému z daného odboru z hľadiska tematickej profilácie doktoranda v spojení s témou jeho dizertačnej práce ako aj na všeobecné skúmanie metodológie právneho výskumu.

Študijná časť je ukončená dizertačnou skúškou. Vedecká časť štúdia pozostáva z individuálnej a/alebo kolektívnej vedeckej práce doktoranda, najmä z prípravy a publikovania odborných a vedeckých prác, vypracovania dizertačnej práce a aktívnej účasti na domácich alebo zahraničných odborných alebo vedeckých podujatiach príp. účasti doktoranda na grantovej činnosti.

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

V súčasnosti možno na fakulte študovať doktorandský študijný program: - občianske právo (Sj); pracovné právo (Sj); teória a dejiny štátu a práva (Sj/Aj; len externá forma); trestné právo (Sj).

Doktorandské štúdium sa končí úspešnou obhajobou dizertačnej práce. Dizertačnou prácou doktorand preukazuje schopnosť samostatne vedecky pracovať.

Úspešným absolvovaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce študent ukončuje doktorandské štúdium v príslušnom odbore a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta absolventovi doktorandského štúdia udelí akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“, skratka „PhD.“).

Doktorandský študijný program - poskytovaný v slovenskom jazyku:

Opis študijného programu - Občianske právo - denné štúdium
Description of Study Programme - Civil Law - Full Time Study

Opis študijného programu - Občianske právo - externé štúdium
Description of Study Programme - Civil Law - External Study

Opis študijného programu - Pracovné právo - denné štúdium
Description of Study Programme - Labour Law - Full Time Study

Opis študijného programu - Pracovné právo - externé štúdium
Description of Study Programme - Labour Law - External Study

Opis študijného programu - Teória a dejiny štátu a práva - externé štúdium
Description of Study Programme - Theory and History of State and Law - External Study

Opis študijného programu - Trestné právo - denné štúdium
Description of Study Programme - Criminal Law - Full time Study

Opis študijného programu - Trestné právo - externé štúdium
Description of Study Programme - Criminal Law - External Study

Doktorandský študijný program - poskytovaný v anglickom jazyku:
PhD. studies provided in English language:

Description of Study Programme - Theory and History of State and Law - External Study
Opis študijného programu - Teória a dejiny štátu a práva - externé štúdium

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/doktorandsky-studijny-program

Informácie o študijných programoch sú dostupné vo verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

 
Zosúladenie študijných programov bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave: