Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Rigorózne konanie

Absolventi študijných programov v študijnom odbore právo, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelí vysoká škola uchádzačovi akademický titul v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

Podrobnosti o organizácií rigorózneho konanie ustanovuje vyhláška dekana č. 1/2012 o zásadách organizácie a konania rigoróznej skúšky.

Poplatky za úkony spojené s rigoróznym konaním sú stanovené vo vyhláške rektora Trnavskej unvierzity v Trnave o školnom a poplatkoch platnej v príslušnom akademickom roku (v časti školné).

 

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť, edičnú činnosť a rigorózne konanie

Daniela Brestovanská
Tel.: +421 33/5939 605
č. dverí: 108
e-mail: daniela.brestovanska@truni.sk