Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rigorózna skúška

Prihláška na rigoróznu skúšku

Termín a miesto konania rigoróznej skúšky oznamuje predseda skúšobnej komisie uchádzačovi najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.
Rigorózna skúška je verejná. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška z dvoch študijných predmetov.

 

Otázky a literatúra k ústnej skúške:

Dejiny štátu a práva
Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné právo súkromné
Európske právo
Občianske právo hmotné
Občianske právo procesné
Obchodné právo
Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Rímske právo
Správne právo
Teória práva
Trestné právo - pred 1.9.2018
Trestné právo - po 1.9.2018
Ústavné právo