Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Rigorózna skúška

Prihláška na rigoróznu skúšku

Termín a miesto konania rigoróznej skúšky oznamuje predseda skúšobnej komisie uchádzačovi najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.
Rigorózna skúška je verejná. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška z dvoch študijných predmetov.

 

Otázky a literatúra k ústnej skúške:

Dejiny štátu a práva
Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné právo súkromné
Európske právo
Občianske právo hmotné
Občianske právo procesné
Obchodné právo
Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Rímske právo
Správne právo
Teória práva
Trestné právo
Ústavné právo