Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA

Študijný poradca je poradcom študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, a poskytuje pomoc najmä pri sprostredkovaní študijných informácií vyplývajúcich zo študijného poriadku fakulty a ďalších predpisov a informácií o fungovaní štúdia na vysokej škole, pomoc pri zostavovaní študijných plánov, objasňovaní kreditového štúdia, pri výbere témy záverečnej práce, pri problémových situáciách pri písaní záverečnej práce, pri riešení komunikácie so školiteľom, pri plánovaní študijného pobytu, stáže, pomoc pri riešení konkrétnych problémov súvisiacich so štúdiom.

Študijný poradca poskytuje poradenstvo osobne, online (prostredníctvom video konferenčných nástrojov, napr. prostredníctvom MS Teams) alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase zverejnených konzultačných hodín.

Rada študijných poradcov je poradným orgánom dekana fakulty, ktorý rieši otázky týkajúce sa študijného poradenstva študentom na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.
Činnosť Rady študijných poradcov upravuje Usmernenie dekana č. 4/2021.

 

Rada študijných poradcov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

Študijní poradcovia pre bakalárske štúdium:

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. - juraj.jankuv@truni.sk

Mgr. Katarína Kuklová, PhD. - katarina.kuklová@truni.sk

Mgr. Dávid Maukš - david.mauks@truni.sk

Študijní poradcovia pre magisterské štúdium:

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. - viktor.krizan@truni.sk

JUDr. Štefan Zeman, PhD. - stefan.zeman@truni.sk

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. - martin.bulla@truni.sk

                                                                                                                                 Zverejnené dňa 21.1.2021