Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

VEDECKÁ ČINNOSŤ DOKTORANDOV

Komisia ako poradný orgán dekana fakulty prispieva svojou činnosťou k rozvoju, podpore a kvalite vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti v doktorandských študijných programoch poskytovaných na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.
 
Činnosť Komisie je upravená v Usmernení dekana PF TU č. 2/2021.
Usmernenie dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, č. 2/2021 - PDF

 

Komisia pre doktorandské štúdium Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - členovia:

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

JUDr. Samuel Rybnikár, PhD.

 

Kontaktná osoba pre ŠVOČ - PhD. štúdium:
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
milos.lacko@truni.sk

 

Trnava 14.1.2021