Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov 1. ročníka

 

 

 

 

Fakultná knižnica Právnickej fakulty TU funguje v režime študovne a umožňuje iba prezenčné požičiavanie literatúry (priamo v študovni).

Používateľom študovne môže byť každý študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (ďalej PF TU), ktorý vlastní preukaz ISIC alebo sa preukáže čitateľským preukazom, vystaveným Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity (UK TU).

Upozornenie: vstupdo študovneje možnýiba s aktivovanou ISIC kartou. Kartu Vám aktivujú v Univerzitnej knižnici TU, Hornopotočná ul. 23, Trnava (budova rektorátu TU, 2. posch). Aktivovaná ISIC karta platí na vstup do študovne počas  celého obdobia riadneho štúdia.

Vstup do knižnice je povolený iba s písacími potrebami, resp. notebookom.

Používatelia študovne sú  povinní pred vstupom do jej priestorov odložiť si tašky, bundy, kabáty do šatne, ktorá sa nachádza v blízkosti vstupu do študovne.

Pred vstupom do študovne je nutné vypnúť mobil, príp. stíšiť hlasitosť mobilu.

V študovni nie je povolené telefonovať.

Do študovne nie je povolený vstup s jedlom, ani s kávou.

V študovni je potrebné zachovávať ticho, a svojim správaním nerušiť ostatných návštevníkov pri štúdiu.

Knihy (príp. časti kníh) zo študovne  je možné kopírovať na samoobslužných kopírkach, ktoré sa nachádzajú v budove PF TU.

Študovňa poskytuje voľný  prístup ku knižničnému fondu, to znamená, že používateľ má k fondu bezprostredný prístup a vyberá si literatúru sám, príp. s pomocou pracovníkov študovne.

 
Periodiká priebežného roku sú vyložené priamo na regáloch v študovni. Staršie ročníky periodík si žiadajte pri výpožičnom pulte.

  
Záverečné a kvalifikačné práce

Záverečné práce, obhájené na fakulte do roku 2008 sa nachádzajú v skladových priestoroch fakulty. Tieto práce si môžete vypožičať na prezenčné štúdium do knižnice, vopred si však musíte vypísať žiadanku, ktorú získate pri výpožičnom pulte. Prácu vám následne pripravíme na štúdium do knižnice.

Záverečné práce obhájené na fakulte od r. 2009 sú v elektronickej forme. Na tieto práce netreba vypisovať žiadanky. Sú umiestnené priamo v on-line katalógu, väčšinou sú zverejnené plné texty záverečných prác.

Pri otvorení záznamu konkrétnej záverečnej práce kliknite na  „plný text práce“ a práca sa vám otvorí priamo na počítači v počítačovej sieti PF TU.