Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov - aktualizácia mimoriadnych opatrení

Milé študentky, milí študenti,

dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za trpezlivosť a pochopenie, ktoré preukazujete v tejto pre nás všetkých neľahkej a neočakávanej situácii, do ktorej sme sa dostali a ktorú veríme, že spoločnými silami zvládneme.

Zároveň Vás prosíme o určitú zhovievavosť, keďže vzhľadom na nejasné epidemiologické prognózy a meniacu sa situáciu, ktorú vedenie fakulty veľmi starostlivo sleduje, v mnohých prípadoch rovnako nedokážeme okamžite odhadnúť, či prijaté opatrenia na úrovni fakulty sú zároveň finálnym riešením.

Momentálne (v závislosti od dĺžky trvania už prijatých oficiálnych opatrení na celoštátnej a univerzitnej úrovni príp. s ohľadom na ďalšie, ktoré budú prijaté) pracuje vedenie fakulty s viacerými scenármi priebehu a najmä ukončenia tohto akademického roka a to tak, aby boli predovšetkým minimalizované nepriaznivé dopady súčasnej situácie na Vaše štúdium.

Priebeh a ukončenie semestra

Vedenie fakulty sa snaží vysporiadať sa na základe dostupných informácií s touto mimoriadnou situáciou tak, aby bolo možné ukončiť prebiehajúci semester formou zodpovedajúcou súčasným ako aj očakávaným oficiálnym opatreniam zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vedenia Trnavskej univerzity v Trnave.

Podľa ďalšieho vývoja situácie pracuje vedenie fakulty s viacerými scenármi:

-          ukončenia akademického roka v termíne podľa súčasného harmonogramu akademického roka v prípade, ak oficiálne opatrenia umožnia čiastočné obnovenie kontaktnej výučby a kontaktné vykonávanie skúšok alebo aspoň kontaktné vykonávanie skúšok,

-          ukončenie akademického roka v termíne podľa súčasného harmonogramu a vykonávanie postupových skúšok dištančnou formou, ktorú si stanovia jednotlivé katedry jednotne pre ukončenie celého predmetu, ak oficiálne opatrenia umožnia vykonanie štátnej záverečnej skúšky kontaktnou formou v termínoch spadajúcich do bežiaceho akademického roka,

-          predĺženie skúškového obdobia prebiehajúceho akademického roka v prípade, ak to bude nevyhnutné pre konanie postupových skúšok v dištančnej forme a/alebo štátnych záverečných skúšok v kontaktnej forme.

 

O zvolenom postupe rovnako ako o konkrétnych termínoch Vás budeme bezodkladne informovať, akonáhle budeme mať k dispozícii oficiálne informácie ovplyvňujúce finálne rozhodnutie.

Výučba

Akákoľvek kontaktná výučba (vrátane externého štúdia, doktorandského štúdia a univerzity tretieho veku) rovnako ako ďalšie kontaktné aktivity (vrátane skúšok a konzultácií) sú pozastavené až do odvolania.

Kontaktná výučba je nahradená dištančnou formou výuky (samoštúdium, využitie e-learningových foriem výučby spravidla prostredníctvom systému Moodle alebo inými vhodnými formami pri klinikách a výberových predmetoch, o ktorých budú študenti včas informovaní).

Iné kontaktné aktivity

Akékoľvek kontaktné aktivity sú nahradené ich bezkontaktnou formou v rozsahu, v ktorom to okolnosti umožňujú

-          odovzdávanie dizertačných prác dištančnou formou prostredníctvom systému EZP

-          odovzdávanie iných študijných plnení stanovenou formou – najmä systém Moodle, e-mail a pod.

-          konzultácie pedagógov pre študentov rovnako ako kontakt so sekretariátmi katedier, sekretariátom dekana a študijným oddelením výlučne elektronicky formou e-mailov príp. inou bezkontaktnou formou, ktorú stanovia katedry alebo príslušní vyučujúci.

 

Prevádzka budovy

Budova Právnickej fakulty TU v Trnave je až do odvolania úplne uzatvorená bez prítomnosti vrátnika vrátane uzatvorenia knižnice.

Vedenie fakulty v tejto súvislosti dáva do pozornosti rôzne open access zdroje, elektronické zdroje, ktoré niektoré inštitúcie sprístupnili práve z dôvodu nedostupnosti prezenčných výpožičiek, odborné časopisy, zborníky z konferencií alebo monografické diela dostupné on-line rovnako ako prístup do databázy judikátov (judikáty.info), ktorý fakulta pre svojich študentov zabezpečila (prihlasovacie údaje nájdete vo svojich zimbra účtoch).

Podujatia

Až do odvolania sa rušia všetky hromadné podujatia na fakulte rovnako ako podujatia organizované fakultou alebo katedrami mimo priestorov fakulty.

O nových termínoch podujatí Vás budeme informovať po stabilizácii situácie.

 

S prianím pevného zdravia pre všetkých

Vedenie Právnickej fakulty TU v Trnave