Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Stanoviská k pripravovanej novele zákona o VŠ

 

Vyhlásenie Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR k pripravovanému návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 22. 2. 2021

Uznesenia ŠRVŠ k pripravovanej zmene zákona:
https://srvs.eu/2021/02/25/srvs-prijalo-uznesenia-k-pripravovanej-zmene-zakona/

 

Stanovisko prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k zachovaniu akademickej samosprávy

Stanovisko Klubu dekanov fakúlt VŠ SR k pripravovanej novele vysokoškolského zákona

 

Vyhlásenie študentskej časti akademickej obce
Trnavskej univerzity v Trnave
k pripravovanej zmene zákona o vysokých školách

Pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave sú dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stojí každá slobodná univerzita, a preto citlivo vnímajú navrhovanú novelu zákona o vysokých školách z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá tieto hodnoty evidentne popiera. Predmetná novela výrazným spôsobom zasahuje do riadenia a akademickej slobody verejných vysokých škôl na Slovensku a pokúša sa do rúk politickej moci odovzdať kompetencie, ktoré sú aktuálne v samosprávnej pôsobnosti jednotlivých univerzít a vysokých škôl. Ako hrozbu študenti vnímajú ovplyvňovanie univerzity politikmi a oligarchami, o to viac, ak získajú politickú moc extrémistické strany, voči ktorým by potom bolo akademické prostredie absolútne bezbranné, keďže nedisponuje žiadnymi silovými prostriedkami a jeho jedinou „zbraňou“ je práve slobodná akademická debata a názorová pluralita, o ktorú sa v týchto chvíľach zvádza boj.

Politické ovládnutie orgánov univerzít je v rozpore s ideou autonómnej akademickej obce, existujúcej už od založenia prvých univerzít v stredoveku. Na tejto myšlienke stála aj historická Trnavská univerzita, ktorej odkaz si študenti tej súčasnej stále ctia. Predložená novela zákona je v rozpore s touto ideou, čo je pre študentov všetkých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave sklamaním.

Študentská časť akademickej obce vychádza z presvedčenia, že vplyv politickej moci nesmie mať v riadení vysokých škôl rozhodujúce postavenie. Študentom nie je ľahostajné, v akom stave sa slovenské vysoké školstvo nachádza, ani to, kam smerujú kroky MŠVVaŠ SR, a preto sa rozhodli vyjadriť svoje stanovisko. Hlas študentov, ktorý vždy výrazne znel pri každej významnej dejinnej udalosti, nemôže mlčať ani dnes. Práve študenti boli tí, ktorí vystúpili proti neslobode a narušeniu politickej nezávislosti v novembri roku 1989. V súčasnosti sa o to isté usilujú znova, aby sloboda a integrita akademickej pôdy ostala nedotknutá aj pre budúce generácie študentov vysokých škôl.

Študenti Trnavskej univerzity v Trnave požadujú stiahnutie novely zákona a následný otvorený dialóg so zástupcami akademickej obce, ktorý sa bude niesť v duchu hľadania spoločných konštruktívnych riešení nastolených otázok. Zároveň vyzývajú aj študentov ostatných slovenských univerzít a vysokých škôl, aby nezostali ticho a tiež vyjadrili svoj nesúhlas. Len spoločnými silami je možné efektívne obrániť základné piliere moderného univerzitného vzdelávania, spočívajúce práve v už spomenutej slobode, autonómii a názorovej pluralite.

 

                                                                                                                                      V Trnave dňa 27. februára 2021