Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Uznávanie absolvovaných predmetov

 
Podľa čl. 8 ods. 11 Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave študent musí požiadať o uznanie kreditov do konca prvého týždňa príslušného semestra v príslušnom akademickom roku ( t.j. do 30.9.2018 ).
Žiadosť (formulár nie je predpísaný) spolu s vytlačeným výpisom absolvovaných predmetov (MAIS, AIS) je potrebné zaslať na študijné oddelenie (poštou, osobne, do schránky pri študijnom oddelení).