Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyhlásenie PF TU o kvalite vzdelávania a výskumu

 

Zabezpečenie kvalitnej výučby, objektívneho preverenia znalostí študenta a dodržiavanie etických štandardov vo výskume aj vzdelávaní považuje Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave za esenciu fungovania kvalitnej vysokej školy.

Nesúhlasíme so znevažovaním a znižovaním nárokov kladených na štúdium, na skúšky, na záverečné a rigorózne práce, na habilitačné a inauguračné konanie. Obchádzanie, nesplnenie alebo len formálne napĺňanie týchto nárokov, či už zo strany študentov alebo učiteľov, považujeme za porušenie fundamentálnych akademických princípov.

Neustále zlepšovanie sa a napredovanie fakulty je našou prioritou.

 

dekanka fakulty