Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu

V rámci Trnavských právnických debát Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Zodpovednosť za škodu voči tretím spôsobenú pomocníkom a poistenie zodpovednosti za škodu. Seminár prebehne formou diskusie k vopred pripraveným modelovým prípadom s cieľom zamerať sa najmä na tieto čiastkové otázky: - za akých podmienok má zamestnávateľ resp. v širšom zmysle principál (a pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu aj poisťovateľ) povinnosť znášať škodu voči tretím spôsobenú jeho pomocníkom (zamestnancom alebo subdodávateľom), - za akých podmienok možno hovoriť o spoločnej zodpovednosti za škodu principála a pomocníka a akými pravidlami sa spravuje ich následný regresný vzťah. Modelové prípady vrátane možných variant právnej argumentácie a ich dôsledkov pre posudzované vzťahy nájdete tu. Termín a miesto: 7. 6. 2019 (piatok) na pôde Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava o 9.00 hod. Aktívne vystúpia: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, JUDr. Andrej Stachovič - sudca Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom. Priebeh a závery diskusie budú zhrnuté v príspevku zverejnenom v právnickom časopise Súkromné právo. Účasť na diskusnom seminári nie je podmienená účastníckym poplatkom. Registráciu účasti možno uskutočniť prostredníctvom registračného formulára: https://docs.google.com/forms/d/13LZDVutuPWdxRGMvH-TlffknQa9N9ENzqaxYDMZwbps/viewform?edit_requested=true alebo mailom na pravnickedebaty@gmail.com