Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Spôsob hodnotenia TPP I a TPH II - denná forma štúdia

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa záverečné hodnotenia všetkých predmetov budú vykonávať dištančným spôsobom. Forma dištančnej skúšky zvolená pre predmety TPP I a TPH II je vypracovanie semestrálnej práce podľa pokynov, ktoré sú uvedené nižšie v prílohách. Pokyny sú spracované osobitne pre predmet TPP I a osobitne pre predmet TPH II. Študent spracuje semestrálnu prácu na jednu tému, ktorú si vyberie zo zoznamu tém, ktoré sú uvedené v prílohách nižšie a podľa pokynov, ktoré sú podrobne uvedené v daných prílohách. Konečná známka sa v prípade oboch predmetov urobí primárne na základe semestrálnej práce spracovanej na tému vybranú študentom zo zoznamu tém, ale zohľadnené budú aj vypracované zadania, ktoré sú zasielané priebežne. Pre absolvovanie oboch predmetov je preto potrebné vypracovať všetky zaslané zadania a spracovať semestrálnu prácu.

Semestrálna práca z TPP I - pokyny

Semestrálna práca z TPH II - pokyny