Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Aktuálne otázky azylového práva II

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

kolektív Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Aktuálne otázky azylového práva II“ dňa 12. novembra v Bratislave.

Vedecké podujatie je druhým z troch plánovaných diskusných okrúhlych stolov, ktoré sú financované z grantového projektu VEGA č. 1/0200/18" s názvom „Aktuálne otázky azylového práva v Slovenskej republike – právna teória a prax“.

Témou vedeckej rozpravy v roku 2019 bude vplyv a prínos judikatúry medzinárodných a vnútroštátnych súdov vo veciach azylového práva pre aplikačnú prax orgánov členských štátov Európskej únie.

Cieľom konferencie je definovať klady a nedostatky, aktuálne výzvy pre úpravu azylového práva.

Príspevky prezentované v rámci konferencie budú publikované v recenzovanom  zborníku. 

 

 

    prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

  vedúca riešiteľského kolektívu grantu