Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Aktuálne otázky azylového práva III. Pozvanie na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

           Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva aktívne sa zapojiť do elektronickej medzinárodnej vedeckej konferencie „Aktuálne otázky azylového práva III“ dňa 23. júna 2020.

              Vedecké podujatie je posledným v rámci troch diskusných okrúhlych stolov financovaných z grantového projektu VEGA č. 1/0200/18".

           

            Témou medzinárodnej vedeckej konferencie bude:

- harmonizácia právnych poriadkov členských štátov Európskej únie v oblasti azylovej politiky,

- transpozícia právnych aktov Európskej únie, otázky interpretácie a aplikácie, návrhy de lege ferenda vo vnútroštátnej právnej úprave členského štátu:

1. smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 07. 08. 2001) - prístup k azylovému konaniu v súvislosti s dočasnou ochranou (čl. 17), vylúčenie osoby z poskytnutia dočasnej ochrany (čl. 28),

2. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011) - posudzovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu (čl. 4), priznanie postavenia utečenca (čl. 13), zrušenie, ukončenie alebo odmietnutie obnovenia postavenia utečenca (čl. 14), predpoklady na poskytnutie doplnkovej ochrany (V. časť), ochrana pred vyhostením alebo vrátením (čl. 21),

3. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013) - prístup ku konaniu o medzinárodnej ochrane (čl. 6 - čl. 30), konanie o posúdení žiadosti (kapitola IV), konanie o odňatí medzinárodnej ochrany (kapitola IV), právo na účinný opravný prostriedok (čl. 46),

4. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013) - konanie o zaistení a ochrana zaistených žiadateľov (čl. 8), záruky pre zaistených žiadateľov (čl. 9),

- zákonnosť rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy vo veciach azylového konania,

- aktuálne problémy a výzvy pre azylové právo.

           

            Referáty účastníkov konferencie budú publikované v recenzovanom  zborníku (2020). 

 

                        prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

                                     vedúca projektu

 

Trnava, 31. marec 2020