Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Odovzdávanie záverečných prác – predĺženie termínu

Odovzdanie záverečných prác

 

Vážené študentky, vážení študenti,

oznamujeme vám, že náhradný termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce, ktorý bol pôvodne stanovený na 28. jún 2020 sme predĺžili do 12. júla 2020 vrátane. Uvedený termín platí pre všetkých študentov, ktorí neodovzdali záverečné práce v riadnych termínoch, t.j. do 28.2. a do 10.3., ako aj pre študentov, ktorí v zmysle hodnotení práce musia prácu prepracovať.
Odovzdávanie prác sa uskutoční elektronicky, t.j. nahratím do Evidencie záverečných prác podľa informácií - http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/oznamy/2020/odovzdavanie_zp_2020_oznam_web.pdf, a zároveň zaslaním emailu na sekretariát príslušnej katedry s potrebnými dokumentmi.
Ďalšie a presné informácie k obhajobám záverečných prác nájdete v študentských emailových schránkach zimbra.