Skočiť na hlavný obsah

Ponuka stáže na Najvyššom súde SR

Ponuka stáže na Najvyššom súde SR pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia s aktívnou znalosťou cudzieho jazyka
 
Cieľom stáže je realizovať spoluprácu formou možnosti absolvovať bezplatnú odbornú stáž študentov na najvyššom súde pod vedením sudcu alebo asistenta sudcu najvyššieho súdu.
Stážista po dobu stáže najmä vyhľadáva, triedi, analyzuje a vyhodnocuje judikatúru, ktorej vyhľadaním bol poverený, prípadne obstaráva aj ďalšie informácie potrebné pre splnenie úloh vyplývajúcich zo stáže. Môže tiež pripravovať podklady a koncepty rozhodnutí, prekladať materiály z cudzích a do cudzích jazykov.
Stáž sa vykonáva v rozsahu štyroch až ôsmich týždňov v priebehu semestra v závislosti od študijného programu fakulty a aktuálnych možností najvyššieho súdu.
Stážista vykonáva stáž v rozsahu najviac desať hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého so školiteľom.
Stážistom môže byť iba študent s aktívnou znalosťou aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký alebo francúzsky) na úrovni B1 a úspešne absolvovanými predmetmi základov občianskeho, obchodného alebo trestného práva v študijných programoch druhého, prípadne tretieho stupňa.
 
Možnosť prihlásenia sa do výberového konania:
 
Zaslaním emailu s požadovanými dokumentmi do 31.8.2022 na adresu: inge.lanczova [at] gmail.com
Prílohou emailu musí byť:
 
1) motivačný list s dôrazom na odborné zameranie uchádzača a odôvodnený záujem o stáž na najvyššom súde,
2) uvedenie kolégia najvyššieho súdu, v ktorom uprednostňuje vykonanie stáže,
3) potvrdenie, že je študentom fakulty (zo študijného oddelenia),
4) čestné vyhlásenie (príp. aj certifikát) o aktívnom ovládaní minimálne jedného požadovaného cudzieho jazyka na úrovni aspoň B1
 
Fakulta vyberie maximálne štyroch záujemcov, ktorým vydá odporúčanie dekana na prijatie študenta na stáž na NS SR.
NS SR uskutoční výber do 15. októbra.
 
Prípadné otázky adresujte na vyššie uvedenú mailovú adresu.