Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Voľby do Akademického senátu fakulty

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS PF TU“) rozhodla o vyhlásení volieb do AS PF TU.

Voľby sa budú konať v dňoch:

6. – 9. októbra 2021

v čase od 10.00 do 13.00 hod,

v miestnosti č. 2 (tzv. malá zasadačka)

v budove Právnickej fakulty TU na Kollárovej ulici č. 10 v Trnave.

 

Zásady volieb do AS PF TU

Volebná komisia k voľbám do AS PF TU

 

Návrhy kandidátov na členstvo v študentskej časti AS PF TU (spolu s písomným súhlasom kandidáta) a prípadné vzdania sa kandidatúry vo vzťahu k členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty sa podávajú predsedovi Volebnej komisie pre voľby do AS PF TU najneskôr do dňa 29. septembra 2021 priamo alebo prostredníctvom sekretariátu – Mgr. Anna Kollárová, č. dv. 207 (dekanát fakulty) v pracovných dňoch v čase od 08.00 – 15.30.