Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Vážení uchádzači,

 

zápis do 1. ročníka bakalárskeho štúdia sa uskutoční dňa 23. 6. 2020 podľa termínov, ktoré ste dostali v informácii s rozhodnutím.

 

Na zápis si so sebou prineste:

- Občiansky preukaz                        

- Vyplnený a podpísaný Zápisný list s fotografiou  - tlačivo „tu“                          

- Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vydanie preukaz študenta spolu s fotografiou                

  a kópiou dokladu o úhrade poplatku za vydanie preukazu študenta  - tlačivo „tu“

- Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) – tlačivo „tu“                                      

- Potvrdenie o štúdiu (o ukončenom resp. neukončenom štúdiu) na inej fakulte

  Trnavskej univerzity v Trnave alebo na inej vysokej škole. Tieto vydá príslušná škola.

 

 

Osobná účasť na zápise  je povinná !