Skočiť na hlavný obsah

Zápis tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2022/2023 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2023/2024

Vážené študentky, vážení študenti,
 
Pokyn dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty č. 6/2022 k zápisu tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2022/2023 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2023/2024 je dostupný TU
Tiež Vám dávame do pozornosti predpisy upravujúce záverečné práce: http://iuridica.truni.sk/zaverecne-kvalifikacne-prace
Osobitne dávame do pozornosti termíny obsiahnuté v Harmonograme konzultácií a vypracovania bakalárskej a diplomovej práce (príloha č. 1 k Usmerneniu), ktoré je nutné pri vypracovávaní záverečnej práce dodržať. Na Harmonogram nadväzujú predmety Bakalárska práca (od ak. roka 2022/2023) a Diplomová práca (od ak. roka 2023/2024).
Prípadné otázky môžete adresovať na mailovú adresu inge.lanczova [at] gmail.com alebo sa môžete obrátiť na študijné oddelenie.