Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Podujatia

 „Spoločné problémy – spoločná reč rímskeho a občianskeho práva“

 

 Profesor Dr. Markus Wimmer z Univerzity Johanna Keplera v rakúskom Linzi prijal pozvanie Katedry rímskeho a cirkevného práva a dňa 7. novembra 2019 navštívil Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. V rámci seminára z rímskeho vecného práva vystúpil pred študentami s prednáškou na tému: Spoločné problémy – spoločná reč rímskeho a občianskeho práva: Regresný nárok ručiteľa a „rušenie držby alebo už evikcia?“

V prvej časti svojej dvojhodinovej prednášky sa venoval zodpovednosti predávajúceho za právnu vadu predmetu kúpy. Predstavil rozdiel medzi držbou veci a držbou práva a vysvetlil význam právnej ochrany držby práva tak v rímskom, ako aj v súčasnom rakúskom práve. Prostredníctvom detailnej exegézy Ulp. D. 19,1,35 demonštroval rozdiel medzi rušením držby konštatovaným v posesórnom spore a evikciou, ktorá je následkom vecnej žaloby (actio in rem) a rozväzuje zodpovednosť predávajúceho za právnu vadu.

V druhej časti, ktorej základom bola exegéza Pomp. D. 17,1,11, predstavil problematiku regresného nároku ručiteľa voči hlavnému dlžníkovi. Venoval sa tiež následkom spojeným s konzumpčnou konkurenciou žalôb, na ktorej bola v klasickom rímskom práve vystavaná zodpovednosť solidárnych dlžníkov. Porovnal a odlíšil zásady zodpovednosti ručiteľa v rímskom a v súčasnom rakúskom práve. Prednášku uzavrel príkladmi z praxe, na ktorých demonštroval spôsob, akým rakúski veritelia prekonávajú subsidiaritu ručenia a podľa vzoru rímskeho práva zakladajú solidárnu zodpovednosť hlavného dlžníka a ručiteľa.

Výklad profesora Wimmera bol „prerušovaný“ zvedavými otázkami študentov, ktoré ochotne a vyčerpávajúco zodpovedal. Zostáva nám dúfať, že profesor splní svoj sľub a našu Právnickú fakultu so zaujímavou prednáškou v budúcnosti navštívi opäť.

 

 

 „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat“

 

V dňoch 23. až 26.októbra 2018 navštívil Právnickú fakultu Trnavskej univerzity Dr. Dr. h. c. mult. Andreas Wacke, LL. D. h. c., emeritovaný profesor pre rímske a občianske právo Univerzity v Kolíne (Nemecko).

Výučbu rímskeho práva spestril prednáškou na tému „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat“, ktorou študentom prvého ročníka predstavil spôsob, akým rímske právo prostredníctvom analógie vypĺňalo medzery v zákonnom práve. 

Podľa ustanovenia Zákona dvanástich tabúľ (tabuľa 8,6) zodpovedal vlastník štvornohého zvieraťa za škodu spôsobenú týmto zvieraťom. Čo však v prípade, ak škodu spôsobilo ulovené dvojnohé zviera, napríklad pštros? Pridŕžajúc sa striktne textu zákona by takéto prípady zostali bez právnej ochrany poškodeného. Možnosti analogického uplatnenia zákonnej normy boli v rímskom práve determinované charakterom formulového procesu. Sudca (iudex) k samostatnému analogickému použitiu zákonného ustanovenia oprávnený nebol, takouto možnosťou disponoval iba prétor v prvej časti procesu. K rozvoju práva prispel prétor aj v tomto prípade úpravou žalobnej formuly, ktorou rozšíril zodpovednosť vlastníka aj na škody spôsobené iným než štvornohým zvieraťom. 

Svoju prednášku postavil profesor Wacke na brilantnej interpretácii prameňov z rôznych epoch: od Zákona XII tabúľ až po Cuiaciove Opera omnia. Dlžný napokon nezostal ani pútavej komparácii so súčasným nemeckým právom.