Skočiť na hlavný obsah

Poradca pre štúdium - učitelia

 
 
 
Počas celého výučbového a skúškového obdobia letného semestra 2021/2022 (od 15.02.2022 do 28.06.2022) majú učitelia na Právnickej fakulte TU v Trnave možnosť využiť poradenstvo fakultného poradcu pre štúdium: Ing. Mgr. Jozefa Strakoša, PhD.
Poradenstvo je možné využiť nasledovnými spôsobmi:
 
1. ÚČASŤ NA MENTORINGOVOM PROGRAME ROZVOJA PEDAGOGICKÝCH SPÔSOBILOSTÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV

Cieľom je rozvoj pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave prostredníctvom realizácie mentoringového programu. Účastníci programu (vysokoškolskí učitelia a doktorandi Právnickej fakulty TU v Trnave) budú pod vedením mentora identifikovať a analyzovať svoje vzdelávacie potreby v oblasti pedagogických spôsobilostí. Na základe výsledkov spoločnej diskusie a analýzy budú stanovené konkrétne dištančné úlohy (autodiagnostika a riadená reflexia vlastnej výučby, hospitácie výučby a ich analýza, identifikácia a zdieľanie príkladov dobrej praxe, výskum a projektovanie prvkov vlastnej výučby a pod.), ktoré budú jednotlivo alebo v skupine riešiť.

 
Celkový rozsah programu: 25 hodín (7,5 hod. účasť na 5 spoločných prezenčných stretnutiach účastníkov programu a 17,5 hod. riešenie zadaných individuálnych a skupinových dištančných úloh).
Po absolvovaní mentoringového programu, bude jeho účastníkom vydané osvedčenie o jeho absolvovaní.
 
Maximálny počet účastníkov programu: 6
 
Harmonogram spoločných prezenčných stretnutí:
22. 03. 2022, 14:00 - 15:30,
29. 03. 2022, 14:00 - 15:30,
12. 04. 2022, 14:00 - 15:30,
03. 05. 2022, 14:00 - 15:30,
24. 05. 2022, 14:00 - 15:30. 
 
2. ÚČASŤ NA PREDNÁŠKACH Z VYSOKOŠKOLSKEJ PEDAGOGIKY
Cieľom je ďalší rozvoj pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave prostredníctvom realizácie série deviatich prednášok z vybraných tém vysokoškolskej pedagogiky. Obsahom jednotlivých prednášok budú súčasné teórie a stratégie vysokoškolskej výučby, hlavné systémotvorné prvky vysokoškolskej didaktiky (ciele, obsah, metódy, organizácia a riadenie výučby, materiálne prostriedky výučby, výsledky výučby), autodiagnostika a sebareflexia vysokoškolského učiteľa a jeho mimovýučbové pedagogické činnosti.

Harmonogram prednášok:

08. 02. 2022, 10:00 - 11:30 - Súčasné teórie a stratégie vysokoškolskej výučby
21. 02. 2022, 11:00 - 12:30 - Ciele a obsah výučby
07. 03. 2022, 11:00 - 12:30 - Organizácia a riadenie výučby
22. 03. 2022, 10:00 - 11:30 - Tvorba a použitie učebných pomôcok
01. 04. 2022, 11:00 - 12:30 - Digitálne prostriedky výučby
11. 04. 2022, 11:00 - 12:30 - Komunikácia vo výučbe
25. 04. 2022, 11:00 - 12:30 - Preverovanie a hodnotenie výsledkov učenia sa študentov
10. 05. 2022, 10:00 - 11:30 - Diagnostika vlastnej výučby a sebareflexia vysokoškolského učiteľa
20. 05. 2022, 11:00 - 12:30 - Mimovýučbové pedagogické činnosti vysokoškolského učiteľa
 
3. INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE O RÔZNYCH TÉMACH SÚVISIACICH S VYSOKOŠKOLSKOU PEDAGOGIKOU
Poradca pre štúdium je učiteľom k dispozícii od 25.1.2022 do 28.6.2022 v malej zasadačke, každý utorok v čase od 9:30 do 11:30. Konzultácie je možné absolvovať aj prostredníctvom MS Teams, na základe predchádzajúcej dohody emailom na: jozef.strakos [at] truni.sk