Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Záverečné práce Katedry RaCP

Bakalárske práce v akademickom roku 2017/2018

 

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC

KATEDRA RÍMSKEHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

 

VOJTECH VLADÁR

 

            Dohodnuté témy:

 1. RÓBERT FOGELTON – Cirkevnoprávne vplyvy na právo Veľkej Moravy (The Church-Law Impacts on the Law of Great Moravia)
 2. LAURA ZUBÁKOVÁ – Cenzúry ako sankcie podľa kánonického práva (Censures as the Sanctions in Canon Law)
 3. ROMANA ZÁMEČNÍKOVÁ – Manželské prekážky Božieho práva (Matrimonial Impediments of Divine Law)
 4. KRISTÍNA TURASOVÁ – Zánik manželstva podľa kánonického práva (The Termination of Marriage in Canon Law)
 5. KATARÍNA HALUZOVÁ – Vplyv kresťanského náboženstva na vývoj rodinného práva (The Impact of Christian Religion on the Development of Family Law)
 6. KRISTÍNA HROMÁDKOVÁ – Vady manželského súhlasu týkajúce sa poznávacej schopnosti (The Defects of Matrimonial Consent of Cognitive Abilities)

 

V systéme MAIS budú vypísané ešte tieto dve témy:

 1. Kodifikácie v dejinách Latinskej cirkvi (The Codifications in the History of Latin Church)
 2. Úloha všeobecných koncilov pri formovaní univerzálneho kánonického práva (The Task of Ecumenical Councils in the Formation of Universal Canon Law)

 

 

MATÚŠ NEMEC

 

Dohodnuté témy:

 1. FÁBIUS RIČANY – Vymedzenie pojmu nedbanlivosť a jeho uplatnenie v rímskom záväzkovom práve (The Definition of the Term Negligence and its Use in Roman Law of Obligation)

 

V systéme MAIS budú vypísané tieto štyri témy:

 1. Práva a povinnosti laických veriacich podľa Kódexu kánonického práva 1983 (Subjective Rights and Obligations of Laymen according to The Code of Canon Law 1983)
 2. Adiministratívny proces v kánonickom práve (Administrative Process in Canon Law)
 3. Vývoj kauzy exkomunikácie členov Bratstva Pia X. (The Development of the Case of Excommunication of the Members of The Fraternity of St. Pius X)
 4. Vývoj členenia a usporiadania katolíckej cirkvi na Slovensku od roku 1918 (The Development of Structuring and Organisation of Catholic Church in Slovakia since the year 1918)

 

 

VERONIKA KLEŇOVÁ

 

V systéme MAIS bude vypísaných týchto päť tém:

 1. Actio negatoria v práve rímskom (Actio negatoria in Roman law)
 2. Zmluva o pôžičke (mutuum) v práve rímskom (The loan in Roman law)
 3. Zodpovednosť predávajúceho za právnu vadu v práve rímskom (The liability of the seller for the legal defect in Roman law)
 4. Vindikačný odkaz v práve rímskom (Legatum per vindicationem in Roman law)
 5. Bezdôvodné obohatenie v práve rímskom (Unjustified enrichment in Roman law)