Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Záverečné práce Katedry RaCP

Témy bakalárskych prác obhajovaných v ak. roku 2017/2018

VOĽNÉ TÉMY:

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.:
1. Význam ekumenických koncilov pri formovaní univerzálneho kánonického práva (The Significance of Ecumenical Councils in Shaping of Universal Canon Law)
2. Druhy trestov a ich uplatňovanie v kánonickom práve (The Types of Penalties and Their Application in Canon Law)

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
1. Princíp laicity v konfesnoprávnom systéme Francúzska. (The Principle of Laity in the French Ecclesiastical Law System)
2. Pojem "zvláštne práva cirkví" a jeho uplatňovanie v právnom poriadku ČR. (The Term "Special Rights of Churches" and its Application in the Czech Law Order.)
3. Ochrana slobody náboženského vyznania v trestnom práve SR. (The Protection of Freedom of Religion in the Penal Law of Slovak Republic).

Mgr. et Mgr. Peter Mach, PhD.
1. Správa pekúlia v rímskom práve (Administration of Peculium in Roman Law)

---

DOHODNUTÉ TÉMY:
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.:
1. Ingrida Steinhauserová - Zánik manželstva podľa kánonického práva (The Termination of Marriage in Canon Law)
2. Lucia Mizeríková - Manželské prekážky Božieho práva (Matrimonial Impediments of Divine-Law Character)
3. Mária Michaela Jašková - Štruktúra súdov a ich kompetencie v Latinskej cirkvi (The Structure of Courts and Their Competencies in the Latin Church)
4. Katarína Pialová - Miesto konkordátov v systéme prameňov kánonického práva (The Place of Concordats in the System of Canon-Law Sources)
5. Terézia Škyrtová - Vady manželského súhlasu vyplývajúce z vôle podľa kánonického práva (The Will Faults of Matrimonial Consent in Canon Law)
6. Bianka Franková - Kánonická forma uzavierania manželstva v práve Katolíckej cirkvi (The Form of Celebration of Marriage in the Law of the Catholic Church)

Mgr. et Mgr. Peter Mach, PhD.:
1. Kristína Hromádková - Majetkové vzťahy medzi manželmi v rímskom práve (Property Relations Between Spouses in Roman Law)
2. Katarína Kristínová - Právne postavenie prepustenca podľa rímskeho práva (Legal Status of a Freedman in Roman Law)